Huisregels

Algemeen Sportbedrijf Deventer:

 1. Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de huisregels van Sportbedrijf Deventer en de huisregels welke gelden per accommodatieonderdeel, welke huisregels Sportbedrijf Deventer bevoegd is op enig moment te wijzigen of aan te vullen. Daarbij gelden te allen tijde de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Deventer. Deze kunt u ook vinden op onze website.
 2. Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
 3. Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
 4. Roken, inclusief e-smoker, is verboden in alle accommodaties van Sportbedrijf Deventer, inclusief het voorterrein, ligweide en op – en rondom de ijsbaan. Het gebruik van drugs en/of alcoholgebruik is niet toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot directe uitzetting, al dan niet gepaard met een ontzegging. Dit alles, zonder dat restitutie of andere compensatie door Sportbedrijf Deventer plaatsvindt.
 5. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de bezoeker) tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van leidinggevende medewerkers van Sportbedrijf Deventer, die tot de bedrijfsleiding daarvan behoren. Indien u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Sportbedrijf Deventer is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van onze accommodatie.
 6. Voor uw en onze veiligheid en eigendommen maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem. Bij het betreden van onze accommodatie gaat u ermee akkoord dat wij u registreren via ons videoregistratiesysteem.
 7. Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Sportbedrijf Deventer zich het recht om openingstijden te wijzigen of de accommodatie gedeeltelijk of in zijn geheel te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.
 8. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude, wordt altijd contact opgenomen met de politie.
 9. Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd dan wel hinderlijk gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties in de volgende situaties:
Aard overtreding  Toegangsverbod    Inschakelen politie
Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (huisregels)  1 – 14 dagen  Ter beoordeling 1e med.
Belediging personeel (schelden, grove taal)  14 dagen – 3 maanden  Ter beoordeling 1e med.
Dronkenschap  14 dagen – 3 maanden  Ter beoordeling 1e med.
Bedreiging personeel (verbaal/non-verbaal)  Max. 12 maanden  Ja
Discriminatie personeel (opmerkingen en gedrag)  Max. 6 maanden  Ja
Discriminatie gasten (opmerkingen en gedrag)  Max. 6 maanden  Ja
Diefstal  Max. 6 maanden  Ja
Molestatie personeel (lijfelijk geweld, vechtpartij)  Max. 24 maanden  Ja
Molestatie gasten (lijfelijk geweld, vechtpartij)  Max. 24 maanden  Ja
Aanranding/verkrachting/seksuele intimidatie/pedofilie  Max. 24 maanden  Ja

De maatregelen zijn kaders. Per gebeurtenis, afhankelijk van het feit en/of de gevolgen, kan binnen het kader de duur van het toegangsverbod door Sportbedrijf Deventer anders bepaald worden. Indien sprake is van recidive (herhaling van een strafbaar feit/overtreding), kunnen de hierboven genoemde termijnen worden verdubbeld.

Zwembaden:

 1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
 2. Kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A/B en kinderen onder de 5 jaar hebben alleen toegang indien zij worden begeleid door een betalende volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding, die beschikt over een goede zwemvaardigheid; minimaal in het bezit zijn van zwemdiploma a/b. Kinderen zonder zwemdiploma dienen te worden begeleid door een volwassen persoon met zwemdiploma a/b. de toezichthouders kunnen vragen om uw zwemvaardigheid in de praktijk te tonen middels voorzwemmen. u dient hier gehoor aan te geven.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma’s zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easy Swim Pro drijfpakje te dragen én dient u altijd binnen handbereik te houden.
 4. De uitspraak van medewerkers inzake zwemvaardigheid/-veiligheid is bindend. Kinderen zonder begeleiding met alleen zwemdiploma A moeten eerst voorzwemmen (wanneer voldoende zwemvaardig) alvorens zelfstandig toegelaten te worden aan het recreatief zwemmen. Dit    dient vooraf bij de receptie gemeld te worden.
 5. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 1,40 meter is duiken van randen en van drijvende voorwerpen verboden.
 6. Vooraf douchen is verplicht en dient in tijd beperkt te blijven.
 7. Hard lopen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 8. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
 9. Glaswerk is niet toegestaan in- en rondom de zwembaden.
 10. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in- of bij de kleedruimten te zijn.
 11. Het nuttigen van eigen/meegebrachte consumpties is niet toegestaan in of op het terras van onze horecagelegenheden.
 12. Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers. Gasten beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
 13. Dave’s Schateiland is uitsluitend voor kinderen t/m 5 jaar en onder begeleiding van een volwassene.
 14. Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Fotograferen en/of filmen onder water is te allen tijde verboden. Ingeval één van onze medewerkers constateert dat iemand (kennelijk) zonder toestemming foto’s of filmmateriaal maakt van personen die daarvoor (kennelijk) niet hun toestemming hebben gegeven, dient u het gemaakte beeldmateriaal op eerste verzoek van het personeel onmiddellijk en in hun bijzijn permanent te verwijderen. Bij herhaalde overtreding, heeft ons personeel de bevoegdheid u per direct de toegang tot het zwembad en/of alle overige ruimtes te ontzeggen, dit zonder restitutie van gelden en dergelijke. Ingeval van minderjarigen, alleen met toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers dan wel van de volwassen begeleider die feitelijk direct toezicht houdt”. Zowel de maker alsmede de genoemde volwassen begeleider vrijwaren Sportbedrijf Deventer voor aanspraken van de wettelijke vertegenwoordigers, toezichthoudende autoriteiten of van derden uit dien hoofde, aanspraken gebaseerd op de AVG daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.
 15. Bij twijfel, van welke aard ook, dienen aanwijzingen van medewerkers te worden opgevolgd.
 16. Maak voor uw (waardevolle) eigendommen gebruik van kluisjes indien aanwezig in de ·accommodatie.
 17. Een rolstoel mag alleen naar binnen indien de banden zijn schoongemaakt door één van onze medewerkers.
 18. Het is niet toegestaan een buggy of kinderwagen mee te nemen in het zwemparadijs. Een buggy of kinderwagen kan op eigen risico gestald worden in de zogenaamde ‘Buggystalling’. Bij de receptie is het mogelijk een buggyslot te huren tegen betaling van borg. Informeer bij de receptie naar de voorwaarden.
 19. Kledingvoorschriften:
 • Het dragen van zwemkleding is verplicht bij het betreden van het zwemwater. Deze dient vervaardigd te zijn uit materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen.
 • Vrijetijdskleding en sportkleding gebruikt als zwemkleding is niet toegestaan
 • Ondergoed of string is niet toegestaan als zwemkleding. Ook het dragen van ondergoed onder zwemkleding is in verband met hygiëne niet toegestaan.
 • Topless zonnen op de ligweide en/of topless zwemmen is niet toegestaan.
 • Het dragen van buitenschoeisel rondom de zwembaden is niet toegestaan tenzij met hoezen/blauwe slofjes. Deze zijn te koop bij de receptie en/of tourniquets.
 • Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan in de zwembaden, met uitzondering van een badmuts.
 • Bij baby’s en peuters welke niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht.
 • Afwijken van bovenstaande kledingvoorschriften mag alleen met toestemming van onze medewerkers.

IJslands Badhuis:

 1. Vóór het gebruik van de sauna’s eerst douchen en goed afdrogen.
 2. Deuren van de sauna’s en het stoombad dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.
 3. Een handdoek is verplicht in de sauna. Ga in de sauna op uw handdoek zitten of liggen.
 4. Stilte in de sauna’s is gewenst.
 5. Het gebruik van mobiele telefoons c.q. camera is niet toegestaan in het IJslands Badhuis
 6. Ga niet liggen als het druk is in de sauna.
 7. Het meenemen van ijs en/of scrubzout in de sauna’s is niet toegestaan.
 8. Het is niet toegestaan om water op de saunakachels te gieten.
 9. Gedraag u niet op een manier die storend kan zijn voor anderen in de sauna (waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen seksuele of seksueel getinte gewenste dan wel ongewenste gedragingen of uitlatingen).
 10. Tenzij anders aangegeven is badkleding verplicht.
 11. Consumpties zijn in het gehele IJslands Badhuis niet toegestaan.
 12. Tijdens recreatieve openingstijden van het zwemparadijs geldt een bijbetalingsregeling voor het IJslands Badhuis.

Kunstijsbaan – algemeen:

 1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
 2. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen onder begeleiding van een volwassene toegang tot de kunstijsbaan.
 3. Gebruik van schaatsbeschermers is verplicht bij bezoek aan kleedruimten, toiletten en Schaatscafé Nova Zembla.
 4. Het geven van schaatsinstructies tijdens de recreatieve openingstijden is exclusief voorbehouden aan Schaatsschool De Scheg. Het is derden niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de directie of de schaatsschoolcoördinator activiteiten, lessen en/of trainingen te organiseren.
 5. Zowel op het ijs als op de kussens mogen geen voorwerpen achtergelaten worden (schaatsbeschermers, bidons e.d.).
 6. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
 7. Glaswerk is niet toegestaan op- en rondom de kunstijsbaan.
 8. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in de kleedruimten te zijn.
 9. Het nuttigen van eigen/meegebrachte consumpties is niet toegestaan in of op het terras van onze horecagelegenheden.
 10. Het is niet toegestaan om op het ijs consumpties te nuttigen.
 11. Het gebruik van hockeysticks en toebehoren is alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen.

Kunstijsbaan – 400 meterbaan:

 1. De schaatsrichting op de 400 meterbaan is tegen de richting van de klok in.
 2. Snelle schaatsers schaatsen aan de binnenkant van de baan, minder snelle schaatsers schaatsen in het midden van de baan. Voor uitrijden wordt de buitenbaan gebruikt.
 3. Het is niet toegestaan op de luchtkussens rondom de 400 meterbaan te zitten.
 4. Zolang de rode lamp boven de 400 meterbaan brandt, is gebruik van de 400 meterbaan niet toegestaan.
 5. Wanneer de oranje lamp boven de 400 meterbaan brandt, is er sprake van een bijzondere situatie. Oplettendheid en voorzichtigheid is geboden. Tevens dient de schaatssnelheid aangepast te worden aan de situatie.
 6. Het is niet toegestaan om de 400 meterbaan met schoenen te betreden.
 7. Het is niet toegestaan de 400 meterbaan aan de binnenzijde te verlaten, of zich aan de binnenzijde op de houden.

Kunstijsbaan – Middenterrein:

 1. De 400 meterbaan oversteken is niet toegestaan. Om het middenterrein te bereiken of te verlaten wordt gebruik gemaakt van de tunnel. Om het middenterrein te bereiken of te verlaten wordt gebruik gemaakt van de brug.
 2. Tijdens de ijsverzorging op het middenterrein dient iedereen het ijs te verlaten.
 3. Het gebruik van (spel)materiaal op het middenterrein is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers en geschiedt op eigen rekening en risico.
 4. Het gebruik van schaatsrekjes, sleetjes en dergelijke is uitsluitend toegestaan op het middenterrein en geschiedt op eigen rekening en risico.

Kunstijsbaan – Artic Move Camp:

 1. Uitsluitend personen vanaf 12 jaar of personen met een minimale lengte van 1,40 meter mogen deze zone betreden en van de toestellen gebruik maken.
 2. De toestellen dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de door de leverancier aangegeven instructies.
 3. Een ieder die zich binnen deze zone begeeft, bewaart voldoende afstand ten opzichte van de toestellen die in gebruik zijn.
 4. Het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
 5. Het nuttigen van consumpties is binnen de begrenzing van deze zone niet toegestaan.

Squashbanen:

 1. Om gebruik te maken van de squashbanen dient u zich te melden bij de receptie. 
 2. U kunt een squashbaan voorafgaand aan de huurperiode reserveren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en de actuele reserveringstermijn op onze website.
 3. Met uw persoonlijk jaarabonnement kunt u maximaal 3x 45 minuten per week een squashbaan reserveren. Daarnaast kunt u onbeperkt squashen op basis van beschikbaarheid zonder reservering.
 4. Indien u speelt met een introducé zonder abonnement betaalt de introducé 50% van de huurkosten van de squashbaan.
  5. Reserveringen kunnen tot een bepaald termijn, vermeld op de webshop, voor aanvang geannuleerd of gewijzigd worden. Na dat termijn is annuleren en/of wijzigen niet meer mogelijk. Bij pashouders wordt het tegoed teruggestort op de kaart. Bij een te late annulering vervalt het bezoek op de meerbezoekenkaart. Bij losse tickets is de reservering tot maximaal 2 maanden na aanschafdatum te verplaatsen. Daarna vervalt de mogelijkheid tot omboeking. Er vindt geen restitutie plaats.
  6. Squashrackets inclusief squashballetje zijn te huur bij de receptie.
  7. Het is niet toegestaan de squashbanen te betreden met sportschoenen met zwarte zolen of zolen die afgeven. Tevens is het niet toegestaan (sport)schoenen op de squashbaan te dragen, waarmee u buiten heeft gelopen.
  8. Etenswaren en/of dranken zijn niet toegestaan op de squashbanen.

  Sporthallen:

  1. Aanwijzingen van onze medewerkers en/of instructies op borden moeten altijd opgevolgd worden.
  2. Verbaal en/of lichamelijk geweld of intimidatie dan wel enig ander ongewenst of ongepast of hinderlijk gedrag (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: seksuele of seksueel getinte gedragingen of toespelingen) wordt niet getolereerd.
  3. (On)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag worden niet getolereerd.
  4. Roken, het gebruik van drugs en/of het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
  5. Het gebruik van (spel)materiaal in- en om de sportaccommodatie is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers, na gebruik moeten materialen opgeruimd worden.
  6. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen en/of andere risico’s voortkomend uit de beoefening van activiteiten in de sportaccommodatie.
  7. Het is niet toegestaan op buitenschoenen te sporten of schoenen met zwarte zolen.
  8. Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties in de sporthal of op de  tribunes te nuttigen.
  9. Huisdieren zijn in onze sportaccommodaties niet toegestaan. met uitzondering van hulphonden.
  10. Het is niet toegestaan om u zonder geldige reden in of bij de kleedruimte op te houden;
  11. Bij het plegen van een strafbaar feit of het vermoeden daartoe (waaronder fraude, diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf) wordt direct de politie ingeschakeld.
  12. Gasten met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij een van onze medewerkers.
  13. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies   en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van de gast tijdens of na gebruik van de sportaccommodatie.