algemene Voorwaarden Sportbedrijf Deventer

Versie november 2022
Van toepassing op alle accommodaties en activiteiten van Sportbedrijf Deventer

Algemene voorwaarden

ONDERDEEL A: ALGEMEEN DEEL / ALGEMENE BEPALINGEN

Dit eerste, algemene, deel van de Algemene Voorwaarden (artikelen 1 tot en met 25) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen. De aanvullende, bijzondere, delen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover dat voortvloeit uit de betreffende toepasselijkheidbepalingen van die bijzondere delen.

1.0 Definities:

1.1. Sportbedrijf Deventer: (ook “wij”, “ons” etc.): de naamloze vennootschap Sportbedrijf Deventer N.V., gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 38020308.
1.2. Gebruiker: (ook “u” of “uw” etc.): iedere persoon of groep van personen (waaronder begrepen alle personen die door of namens Gebruiker, al dan niet in enig georganiseerd verband, zijn meegenomen, geïntroduceerd en dergelijke) die zaken of diensten van Sportbedrijf Deventer feitelijk afneemt of feitelijk afnemen en/of de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de zin van de AVG.
1.3. Afnemer: (ook ”u”, “uw” etc.): de Gebruiker waarmee Sportbedrijf Deventer een overeenkomst heeft gesloten overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.0.
1.4. Incidentele Gebruiker: de Gebruiker die eenmalig zaken of diensten van Sportbedrijf Deventer afneemt.
1.5. Permanente Gebruiker: de Gebruiker die meer dan één keer dan wel die op, al dan niet regelmatig, terugkerende momenten zaken of diensten van Sportbedrijf Deventer afneemt.
1.6. Gebruik: het feitelijk gebruiken dan wel het op enigerlei wijze het gebruiksgenot hebben van zaken of diensten, afkomstig van Sportbedrijf Deventer.
1.7. BW: Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
1.8. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
1.9. Aflevering: de feitelijke aflevering aan, dan wel ten behoeve van Gebruiker.
1.10. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede begrepen – waarbij Sportbedrijf Deventer in staat is om de met Gebruiker overeengekomen prestaties te verrichten dan wel tot (af) levering of terbeschikkingstelling te kunnen overgaan.
1.11. Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt eveneens bedoeld langs elektronische weg in de zin van het BW (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: mail, sms, whatsapp, social media) dan wel per telefax of enig ander communicatiemiddel.
1.12. AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede begrepen alle daarop gebaseerde (aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving (zoals de UAVG, zijnde de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alle richtlijnen en voorschriften van de AP en dergelijke). Begrippen in deze algemene voorwaarden die eveneens voorkomen in / afkomstig zijn uit de AVG (zoals “betrokkenen”, “verwerken”, “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” en dergelijke), hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd of omschreven in – of krachtens de AVG.
1.13. AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de Nederlandse toezichthouder voor de (correcte) naleving van alle voorschriften krachtens de AVG.

2.0 Toepasselijkheid:

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van – of met Sportbedrijf Deventer in relatie tot Gebruiker.
2.2. Sportbedrijf Deventer verwerpt de toepasselijkheid van eventuele of enige door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden. Sportbedrijf Deventer wijst dergelijke algemene voorwaarden van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand dan wel zal zij die uitdrukkelijk van de hand wijzen. Daarvan is in ieder geval (tevens) sprake, zodra Sportbedrijf Deventer op enigerlei wijze (al dan niet impliciet) te kennen geeft uitsluitend overeenkomsten te willen sluiten onder toepasselijkheid van haar eigen Algemene Voorwaarden.
2.3. De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van de eerstgenoemde bepalingen vindt wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 BW.
2.4. Indien van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden of van tot stand gekomen overeenkomsten zijn alleen geldig en bindend voor Sportbedrijf Deventer indien deze schriftelijk met Gebruiker zijn overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of International Sale of Goods) is, dan
wel wordt uitdrukkelijk uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen tussen Sportbedrijf Deventer en
Gebruiker, dit alles in de ruimste zin van het woord.

3.0 Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en naleven privacy wetgeving:

3.1. Alle aanbiedingen van – of namens Sportbedrijf Deventer zijn vrijblijvend, ook wanneer Sportbedrijf Deventer een termijn heeft opgegeven voor aanvaarding.
3.2. Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud en zijn netto: exclusief b.t.w., andere belastingen, heffingen, kosten en dergelijke.
3.3. Sportbedrijf Deventer heeft het recht om eventuele verhogingen van de in 3.2 genoemde componenten, ontstaan na uitbrenging van een aanbieding, aan Afnemer door te belasten voor zaken of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog ten behoeve van Afnemer moeten worden uitgevoerd.
3.4. Indien Sportbedrijf Deventer op verzoek van Afnemer of Gebruiker op enig moment meer presteert dan hetgeen op grond van de tot stand gekomen overeenkomst is overeengekomen, dan is Sportbedrijf Deventer gerechtigd voor het meerdere meerkosten of meerwerk in rekening te brengen bij Afnemer, dit conform de daarvoor bij Sportbedrijf Deventer geldende tarieven of, bij gebreke daarvan, conform marktconforme tarieven. Het bepaalde in de artikelen 7:752 lid 2 en lid 3 BW, 7:753 lid 1 BW, 7:754 BW en 7:764 BW is niet van toepassing.
3.5. De overeenkomst tussen Sportbedrijf Deventer en Afnemer komt pas tot stand nadat: 1) Sportbedrijf Deventer een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Afnemer heeft verzonden dan wel zodra zij een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van de Afnemer retour heeft ontvangen, 2) een schriftelijke overeenkomst door zowel Sportbedrijf Deventer als Afnemer is ondertekend en geparafeerd, dan wel 3) zodra Sportbedrijf Deventer een ticket, kaartje of enige daarmee gelijk te stellen toegangsbewijs aan Afnemer heeft verstrekt. Zolang de overeenkomst op één van deze wijzen nog niet tot stand is gekomen, kan Sportbedrijf Deventer haar aanbieding herroepen of wijzigen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:219 lid 2, tweede volzin, BW.
3.6. Indien de Gebruiker bestaat uit een groep personen in een al dan niet georganiseerde vorm, dienen de namen van de voor de groep verantwoordelijke personen en/of andere leidinggevenden bij Sportbedrijf Deventer schriftelijk te worden bekendgemaakt.
3.7. Onder de (sport) accommodaties wordt in deze bepalingen en voorwaarden verstaan: de door of namens Sportbedrijf Deventer geëxploiteerde of ter beschikking gestelde accommodatie of ruimte(s), alsmede alle ruimtes die daartoe behoren, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):
a. Sporthallen en spelzalen met inventaris;
b. Gemeentelijke gymnastieklokalen met inventaris en bijbehorende ruimten;
c. De overdekte zwembaden met inventaris;
d. De buitenbaden met inventaris;
e. De kunstijsbaan met inventaris;
f. Overige ruimten (vergaderzalen, jurykamer, restaurette, squashbanen, zonnebanken en
dergelijke.Gebruiker en/of Afnemer staat er bij de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst tegenover Sportbedrijf Deventer voor in, dat zij daarbij handelt conform de AVG en alle daarop gebaseerde wet – en regelgeving en voorschriften en richtlijnen van de AP (zoals dat de betrokkenen de vereiste toestemming aan Gebruiker of Afnemer hebben verleend om hun persoonsgegevens te mogen verwerken dan wel Gebruiker of Afnemer die verwerking kan baseren op een andere AVG grondslag en dergelijke). Gebruiker en/of Afnemer vrijwaart Sportbedrijf Deventer voor aanspraken (waaronder begrepen claims, sancties, boetes en dergelijke) van betrokkenen, de AP of derden uit dien hoofde.
3.8. Gebruiker en/of Afnemer staat er bij de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst tegenover Sportbedrijf Deventer voor in, dat zij daarbij handelt conform de AVG en alle daarop gebaseerde wet – en regelgeving en voorschriften en richtlijnen van de AP (zoals dat de betrokkenen de vereiste toestemming aan Gebruiker of Afnemer hebben verleend om hun persoonsgegevens te mogen verwerken dan wel Gebruiker of Afnemer die verwerking kan baseren op een andere AVG grondslag en dergelijke). Gebruiker en/of Afnemer vrijwaart Sportbedrijf Deventer voor aanspraken (waaronder begrepen claims, sancties, boetes en dergelijke) van betrokkenen, de AP of derden uit dien hoofde.

4.0. Gebruikssoorten accommodaties:

4.1. Onder gebruikerssoorten wordt het volgende verstaan:
a. Erkende verenigingen zijn die verenigingen die: (1) aangesloten zijn bij een bij de NOC*NSF aangesloten landelijke sportbond en (2) die zich bezighouden met een door de NOC*NSF erkende
sporttak en (3) statutair gevestigd zijn in de gemeente Deventer en (4), waarvan de activiteit gericht is op de eigen leden.
b. Overige Gebruikers zijn die verenigingen, sportgroepen, recreatieve groepen, personeelsverenigingen dan wel andere groepsvormen van Gebruikers die (al dan niet in
georganiseerd verband):
• Een vereniging overstijgende activiteit organiseren;
• Statutair buiten Deventer gevestigd zijn;
• De accommodaties voor commerciële doeleinden gebruiken.

5.0. Aanvraag gebruik accommodaties:

5.1. Aanvragen voor gebruik moeten minimaal twee maanden vóór aanvang van de contractdatum worden ingediend. Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag dient te omvatten:
a. Naam en adres van de huurder/Gebruiker;
b. Aanduiding van welke accommodatie, welk(e) deel (delen) of welk(e) zwembad(en) gebruik wenst te worden gemaakt;
c. Dag, uur, datum en/of periode waarop men de accommodatie wenst te gebruiken;
d. De activiteit waarvoor men de accommodatie wenst te gebruiken;
e. Voor de huur van het zwembad, de naam van de sporttechnische bevoegdheid van de leiding.

6.0. Toewijzing:

6.1. De toewijzing van de accommodatie is pas dan van kracht nadat daarvan een schriftelijke bevestiging door Sportbedrijf Deventer is afgegeven en deze door de Gebruiker is ondertekend en retour gezonden, minimaal één week voorafgaand aan het Gebruik.

7.0. Aard van het gebruik en eigen verantwoordelijkheid Gebruiker:

7.1. Gebruiker dient de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming van de faciliteiten en de betreffende accommodatie.
7.2. De accommodatie wordt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportbedrijf Deventer, niet aangewend voor direct commerciële doeleinden of voor andere, niet met de doelstelling van Sportbedrijf Deventer in overeenstemming zijnde gebruiken, een en ander met inachtneming van hetgeen tussen Sportbedrijf Deventer en Afnemer is overeengekomen op grond van de tot stand gekomen overeenkomst.
7.3. Het is de Gebruiker verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportbedrijf Deventer, de accommodatie of delen ervan, al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik te geven. Het is de Gebruiker van de accommodatie verboden reclame voor Gebruiker of voor derden te voeren, maken en/of te plaatsen rondom, in – of op de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Sportbedrijf Deventer
7.4. Overtreding van het bepaalde in dit artikel, geeft Sportbedrijf Deventer recht op een direct en ineens opeisbare gefixeerde schadeloosstelling van € 1.500,– (zegge: vijftienhonderd euro) per overtreding, te vermeerderen met € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat die overtreding voortduurt en onverminderd het recht van Sportbedrijf Deventer op nakoming van deze verplichtingen en/of aanvullende schadevergoeding.

8.0. Duur van het gebruik:

8.1. De Gebruiker heeft de beschikking over dat deel van de accommodatie en een duur zoals bepaald in de met Sportbedrijf Deventer tot stand gekomen overeenkomst.
8.2. Overschrijding van de toegewezen uren dan wel van de overeengekomen duur of periode, moet in alle gevallen schriftelijk aan Sportbedrijf Deventer worden gemeld. De overschreden tijd of periode wordt bij Afnemer in rekening gebracht conform de daarvoor bij Sportbedrijf Deventer – op het moment van die overschrijding – geldende tarieven.

9.0. Opschorting van gebruik:

9.1. Sportbedrijf Deventer heeft te allen tijde de bevoegdheid om over de accommodaties te beschikken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Afnemer.
9.2. Indien van de accommodatie bij herhaling geen of naar oordeel van Sportbedrijf Deventer onvoldoende gebruik wordt gemaakt, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor deze aan een
andere gegadigde toe te wijzen, zonder schadeplichtig te worden tegenover Afnemer.

10.0. Annulering en tussentijdse opzegging:

10.1. Afnemer kan een met Sportbedrijf Deventer gesloten overeenkomst slechts annuleren, dan wel (al dan niet tussentijds) opzeggen dan wel heeft slechts recht op restitutie, indien dat uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk met Sportbedrijf Deventer is overeengekomen en alleen onder de met haar overeengekomen voorwaarden.
10.2. Uitgesloten van permanent gebruik zijn de dagen of perioden aangegeven in het sluitingsrooster. De Afnemer betaalt over laatstgenoemde periode dan geen vergoeding dan wel zijn sluitingen verdisconteerd in de vergoeding(en).

11.0. Gebruiksvergoeding:

11.1. Als gebruiksvergoeding geldt, hetzij het in de gebruiksovereenkomst gestelde bedrag, hetzij de door Sportbedrijf Deventer voor Afnemer vastgestelde tarieven voor eenmalig gebruik.
11.2. De vergoeding voor het Gebruik is gebaseerd op een jaarlijks door de directie van Sportbedrijf Deventer ofwel Gemeente Deventer vast te stellen tarievenlijst.
11.3. De verschuldigde vergoeding voor het Gebruik moet worden voldaan op de wijze zoals op de nota is aangegeven. Indien de gebruiksvergoeding niet op het aangegeven tijdstip is voldaan, kan met ingang van dat tijdstip het gebruiksrecht als beëindigd worden beschouwd, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd de verplichting tot voldoening van eventuele achterstallige vergoedingen en tot vergoeding van schade, kosten en interesten. De toegang tot de accommodatie kan, al dan niet met onmiddellijke ingang, worden ontzegd aan Gebruiker.

12.0. Tariefswijzigingen:

12.1. Tariefswijzigingen dienen door Sportbedrijf Deventer, tenminste twee maanden voor de ingangsdatum aan de Permanente Gebruiker te worden medegedeeld.
12.2. Afnemer heeft in dat geval, in afwijking van artikel 10.0, het recht om de gebruiksovereenkomst met een schriftelijke aanschrijving te beëindigen per ingangsdatum van de nieuwe tarieven.
12.3. Indien één maand na mededeling van de nieuwe tarieven de gebruiksovereenkomst nog niet schriftelijk is opgezegd, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd conform de nieuwe tarieven en met inachtneming van het bij de gebruiksovereenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde.

13.0. Toegang tot de accommodatie:

13.1. Tot de accommodatie worden niet toegelaten:
a. Personen/Gebruikers die lijden aan besmettelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: MKZ, tropische ziekten zoals malaria, dengue en andere medische aandoeningen die naar het oordeel van Sportbedrijf Deventer gevaarlijk zijn of een risico vormen voor de betreffende persoon zelf, voor alle overige aanwezigen, voor de toegang tot de accommodatie of voor
deelname aan de activiteiten die binnen – of in de nabijheid van de accommodatie worden gehouden;
b. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder kennelijke invloed zijn van drugs of medicijnen en dergelijke, waarvan gegrond vermoeden bestaat dat zij gevaar of hinder voor anderen of zichzelf zullen opleveren;
c. Personen die bij vorige bezoeken aan de accommodatie vanwege hinderlijk gedrag daaruit zijn verwijderd en daarbij in persoon en schriftelijk vanwege Sportbedrijf Deventer voor een bepaalde tijdsduur de toegang tot de accommodatie is ontzegd, gedurende deze ontzegging;
d. Dieren (tenzij het zogenoemde Hulphonden betreft);
e. Personen, die naar het oordeel van het personeel van Sportbedrijf Deventer in zodanig geringe mate zorg gedragen hebben voor de persoonlijke verzorging en hygiëne, dat hun aanwezigheid
kennelijke hinder voor anderen oplevert of kan opleveren.

14.0. Afwijkende openingstijden en tarieven:

14.1. Tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen gelden afwijkende openingstijden en tarieven, zonder dat dit leidt tot restitutie of enige andere vorm van compensatie.
14.2. De exacte openingstijden en tarieven zijn te vinden op de website van Sportbedrijf Deventer. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan informatie op de website.
14.3. Sportbedrijf Deventer behoudt zich te allen tijde de bevoegdheid voor om de openingstijden en/of tarieven aan te passen, zonder dat dit leidt tot restitutie of enige andere vorm van compensatie.

15.0. Gebruik inventaris:

15.1. Gebruiker is alleen gerechtigd om die materialen of zaken te gebruiken zoals vooraf overeengekomen met Sportbedrijf Deventer. Andere materialen mogen niet dan na toestemming van de bedrijfsleiding in de accommodatie worden meegevoerd.
15.2. Het gebruik van materiaal buiten de accommodatie waar het behoort is alleen toegestaan als hiervoor schriftelijk toestemming door Sportbedrijf Deventer is verleend. De leiding van Afnemer/Gebruiker zorgt ervoor dat de materialen overeenkomstig de bestemming worden gebruikt. Verder moeten zij ervoor zorgen dat de materialen en accommodatie zo nodig worden gereinigd van gebruikte hulpmiddelen als magnesium, plakband en dergelijke.
15.3. Het gebruiken en bewaren van eigen materialen in de accommodaties is zonder toestemming van de Sportbedrijf Deventer niet toegestaan.
15.4. De Gebruiker is verplicht te zorgen dat de accommodatie en de materialen ordelijk, hygiënisch en deugdelijk worden gebruikt. Bij onordelijk en niet- hygiënisch en ondeugdelijk Gebruik is Sportbedrijf Deventer bevoegd om tot onmiddellijke verwijdering over te gaan, zonder restitutie of enige andere vorm van compensatie, alsook de reinigingskosten bij Afnemer in rekening te brengen. 
15.5. De Gebruiker is verplicht de accommodatie met alle toebehoren en dergelijke ordelijk en schoon achter te laten. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat na afloop van de wedstrijden en trainingen de accommodatie van papier en afval gezuiverd is.
15.6. De leiding van de Gebruiker draagt zorg voor het aanbrengen van de gewenste voorzieningen en materialen voor het uitoefenen van de eigen sport. Na afloop moeten de materialen op hun
oorspronkelijke plaats worden teruggezet. Plaatsing van de voorzieningen moet plaatsvinden in de overeengekomen gebruikstijd.

16.0. Gedragsregels en eigen verantwoordelijkheid:

16.1. Degene, die naar het oordeel van het toezichthoudend personeel van Sportbedrijf Deventer, wanorde veroorzaakt, zich aan aanstootgevend of anderszins hinderlijk gedrag schuldig maakt, aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, schade toebrengt aan de accommodatie/sportinrichting of anderszins bepalingen van de gebruiksovereenkomst en/of algemene voorwaarden en/of huisregels overtreedt, kan door het dienstdoende personeel onmiddellijk uit de accommodatie worden verwijderd en medegedeeld krijgen, niet meer toegelaten te worden gedurende een door de bedrijfsleiding te bepalen termijn. Afnemer/Gebruiker heeft geen recht op enige restitutie van de gebruiksvergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
16.2. Het is Gebruiker of bezoekers niet toegestaan in de ruimten van de accommodatie(s) van Sportbedrijf Deventer voorwerpen met zich te voeren waarvan de mogelijkheid bestaat dat daarmee letsel aan personen en/of schade aan voorwerpen kan worden toegebracht.
16.3. Kleding mag niet achtergelaten worden in de wisselcabines. Men kan gebruik maken van de daartoe bestemde opbergsystemen, zoals de lockers. In de gemeenschappelijke kleedruimten kan kleding worden opgehangen op de daartoe bevestigde haken.
16.4. Voor het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur moeten alle Gebruikers van de accommodatie de zalen, kunstijsbaan, de zwembaden en de bijbehorende perrons of overige ruimten verlaten hebben.
16.5. Het is in – en rondom alle accommodaties verboden te roken (inclusief e-smoker) waarvoor Sportbedrijf Deventer een zero tolerance beleid (uit) voert, breekbare voorwerpen (zoals glas) mee te brengen, spijzen en/of dranken te gebruiken, behalve in het daarvoor bestemde gedeelte van de accommodatie/vergaderruimten/de zonneweide, wanneer daarvoor door Sportbedrijf Deventer schriftelijk toestemming is verleend. Het is tevens verboden collecten te (doen) houden en gebruik te maken van geluid producerende apparaten, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
16.6. Het is Gebruikers verboden andere ruimten dan de gehuurde ruimte, sportzalen, zwembad(en), het terras, kleedaccommodatie en wachtruimten te betreden, alsmede onbevoegd de apparatuur aan te raken dan wel te gebruiken.
16.7. Bij het gebruik van accommodaties, faciliteiten en alle overige diensten die door Sportbedrijf Deventer krachtens de tot stand gekomen overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking stelt of verleent, geldt als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid. Dit, zowel qua (eigen) gedrag alsook voor alle personen die onder (bege)leiding of toezicht van Gebruiker gebruik maken van de voornoemde dienstverlening van Sportbedrijf Deventer. Het houden van toezicht door of namens Sportbedrijf Deventer impliceert niet of nimmer dat Sportbedrijf Deventer daarmee de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker of het genoemde toezicht overneemt of over wil nemen dan wel enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor wenst te aanvaarden. De Gebruiker dan wel Afnemer vrijwaart Sportbedrijf Deventer voor aanspraken van derden (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet uitsluitend begrepen medebezoekers en dergelijke)uit dien hoofde.

17.0. Horeca:

17.1. Het is de Gebruiker verboden consumpties/andere artikelen te (doen) verkopen buiten instemming en medewerking van de bedrijfsleiding van de accommodatie.
17.2. Tevens is de Gebruiker gehouden het publiek te wijzen op het verbod tijdens de door Gebruiker gehuurde uren op de tribune, alsmede in het droge en natte horecagedeelte zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen

18.0. Veiligheid en huisregels:

18.1. Gebruiker is er zich van bewust dat aan een sportbeoefening risico’s verbonden (kunnen) zijn. Gelet hierop, moet Gebruiker zich houden aan de huisregels van Sportbedrijf Deventer. Deze huisregels zijn, al dan niet samengevat of verkort, gepubliceerd met tekstborden en/of afgebeeld in de vorm van pictogrammen bij de ingang van de accommodaties en zijn in volledige vorm) te vinden op de website van Sportbedrijf Deventer.
18.2. De Permanente Gebruiker is verantwoordelijk voor de toelating van haar leden tot de zalen, kunstijsbaan of zwembad(en). Zij draagt zorg voor naleving door haar leden van de bepalingen van de gebruiksovereenkomst en de algemene voorwaarden. Voordat de verantwoordelijke leider van of namens Gebruiker aanwezig is, wordt niemand tot het gehuurde deel van de accommodatie toegelaten. Het is niet toegestaan anderen dan tot de eigen groep behorende personen tot de accommodatie toe te laten. De verantwoordelijke leider van Gebruiker verlaat het gebouw niet, voordat de onder zijn toezicht staande personen het gebouw hebben verlaten. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hem tot de accommodatie passief of actief toegelaten personen.
18.3. Hetgeen in de huisregels en/of krachtens deze voorwaarden omtrent uit te oefenen toezicht wordt verwacht van de Permanente Gebruiker, geldt eveneens voor de Incidentele Gebruiker, die groepsgewijs in een min of meer georganiseerd verband eenmalig van de accommodatie gebruik maakt. 
18.4. Gebruikte materialen dienen door de Gebruiker onder toezicht van de leiding te worden opgeborgen op de plaats waar het behoort.
18.5. Sportbedrijf Deventer heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op het juiste gebruik van de accommodatie door Gebruiker en de juiste naleving van het bij en krachtens de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de huisregels gestelde.

19.0. Visitatierecht:

19.1. Indien en voor zover dienstdoend personeel van Sportbedrijf Deventer het vermoeden heeft, dat de Gebruiker, leden of derden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is of kan worden gehouden zich schuldig kunnen hebben gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar of onoorbaar feit, heeft dit personeel het recht kleding en door de Gebruiker met zich gevoerde bagage daartoe te onderzoeken en daartoe in aanmerking komende goederen onder zich te nemen.
19.2. Ingeval van een vermoeden als bedoeld in 19.1 wordt de politie altijd ingeschakeld.
19.3. Indien en voor zover namens Sportbedrijf Deventer tijdens – of als gevolg van visitatie persoonsgegevens worden verwerkt (zoals inzage en dergelijke), dan is die verwerking gebaseerd op
verleende toestemming / medewerking tot visitatie dan wel vanwege het gerechtvaardigd belang van Sportbedrijf Deventer. Dit, onder meer bestaande uit het beschermen van eigendommen / belangen van bezoekers, personeel en derden, het handhaven van orde binnen de accommodaties en dergelijke.

20.0. Retentierecht:

20.1. Indien de Gebruiker schade heeft veroorzaakt aan de accommodatie, heeft Sportbedrijf Deventer het recht om de door of namens Gebruiker in bewaring gegeven goederen onder zich te houden totdat de schade naar het oordeel van Sportbedrijf Deventer in afdoende en redelijke mate is vergoed.
20.2. Zo nodig wordt ingeval als bedoeld in 20.1 de politie ingeschakeld.

21.0. Aansprakelijkheid:

21.1. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van of verband houdende met het Gebruik, verplaatsing en/of zoekraken van zaken, al dan niet met toestemming vanwege de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Deventer. Gebruiker is verplicht ten opzichte van de accommodatie en zaken zich te gedragen zoals een goed huisvader betaamt en dient derhalve eventueel ontstane schade zoveel mogelijk te beperken en te vergoeden.
21.2. De Gebruiker verplicht zich eventuele schade zo snel mogelijk te melden bij de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Deventer. De aangerichte schade wordt uitsluitend via Sportbedrijf Deventer hersteld. In geen geval is Gebruiker gerechtigd om zelf herstel uit te (laten) voeren.
21.3. In geval van schade onderwerpt de Gebruiker zich aan de vaststelling van het schadebedrag, door of namens Sportbedrijf Deventer vastgesteld, welk bedrag op eerste aanvraag dient te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor schade, ontstaan tijdens gebruiksduur waarop de Permanente Gebruiker de accommodatie tot zijn beschikking had.
21.4. Het gebruik van alle accommodaties en bijbehorende faciliteiten is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
21.5. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in- of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Sportbedrijf Deventer, personeel, bezoekers en derden, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
21.6. Organisatoren van activiteiten, waarbij toeschouwers worden toegelaten, dienen te zorgen voor een herkenbare ordedienst en voor een deugdelijke evenementen – of aansprakelijkheidsverzekering. 
21.7. Sportbedrijf Deventer is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer, Gebruiker(s) of derden, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Sportbedrijf Deventer dan wel door opzet of bewuste roekeloosheid van, tot de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Deventer behorende, leidinggevende medewerkers. Ingeval
Sportbedrijf Deventer buiten opzet of bewuste roekeloosheid dan wel uit enige andere hoofde tegenover Afnemer, Gebruiker(s) of derden aansprakelijk is of kan worden gehouden voor enige
schade, dan is het bepaalde in 21.7 en 21.8 eveneens van toepassing. Dit, ongeacht de juridische grondslag van die aansprakelijkheid (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ingeval van
onrechtmatige daad / kwalitatieve aansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, in verband met AVG verplichtingen of schendingen en dergelijke).
21.8. De aansprakelijkheid van Sportbedrijf Deventer is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis (sen) feitelijk
uitkeert. Ingeval de verzekeringsmaatschappij van Sportbedrijf Deventer niet tot uitkering van enige schadepenningen overgaat, ongeacht de reden daarvan, dan is de aansprakelijkheid van Sportbedrijf Deventer altijd beperkt als volgt:

1) Alleen zogenoemde directe schade komt voor vergoeding in aanmerking. Uitgesloten van vergoeding zijn de zogenoemde gevolgschades, indirecte schades en dergelijke, zoals
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schade als gevolg van dan wel verband houdende met: 
a) Geleden verlies, gederfde winst, derving van inkomsten;
b) Imago (schade);
c) Bedrijfsstoring;
d) Stagnatie;
e) Goodwill;
f) Vermogensschade of ander nadeel, toegebracht aan andere zaken of personen,
veroorzaakt door de door of namens Sportbedrijf Deventer afgeleverde of ter
beschikking gestelde zaken of diensten;
g) Aanspraken van derden;
h) Aansprakelijkheid verhogende bedingen;
i) Boetes, sancties, heffingen, belastingen en dergelijke;
j) Informatiedragers (al dan digitaal) en de daarop aanwezige software, en/of de daarop
aanwezige informatie (al dan niet opgeslagen in het geheugen);
k) Zaken die Sportbedrijf Deventer onder opzicht heeft;
l) Milieuaantasting;
m) Seksuele of seksueel getinte gedragingen, waaronder begrepen aantijgingen of
beschuldigingen daartoe, tenzij die rechtstreeks en uitsluitend afkomstig zijn van een
niet – leidinggevende medewerker;
n) Gedragingen, overlast dan wel ongepast gedrag veroorzaakt door (mede) bezoekers
of derden;
o) Legionella;
p) Attractie – en speeltoestellen;
q) Diefstal, in ieder geval (maar niet uitsluitend) ingeval de (beweerdelijk) gestolen zaken of eigendommen niet in de daarvoor bestemde lockers of andere (opberg)ruimtes zijn opgeborgen dan wel niet in bewaring zijn gegeven binnen de accommodatie en/of die bewaring niet kan worden aangetoond met een reçu / bewijs van afgifte.

2) De aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot:
– Het factuurbedrag voor de zaken of diensten waardoor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt, dit tot een maximumbedrag van € 500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende of elkaar opvolgende gebeurtenissen als één schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden beschouwd, alsmede tot; – een maximumbedrag van € 1.500,- per jaar voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen tezamen.  

22.0. Wanprestaties/sancties:

22.1. Sportbedrijf Deventer kan bij niet, niet tijdige of ondeugdelijke nakoming van één of meerdere verplichtingen, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of uit de tot stand gekomen
overeenkomst de met Afnemer tot stand gekomen overeenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, beëindigen (opzeggen) en/of ontbinden met een schriftelijke verklaring. Dit, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verplichting van Afnemer tot voldoening van eventuele nog te betalen vergoedingen en tot vergoeding van schade, kosten en interesses.

23.0. Toepasbaarheid gebruiksovereenkomst:

23.1. De gebruiksovereenkomst met de daarbij behorende algemene voorwaarden heeft betrekking op alle ruimten, behorende tot de (overdekte) sportaccommodaties van Sportbedrijf Deventer. 
23.2. Iedere gebruiker van de accommodatie wordt geacht bekend te zijn met de in 23.1 gestelde bepalingen en voorwaarden. Op onbekendheid met deze voorwaarden kan geen beroep gedaan
worden.
23.3. In gevallen waarin de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de (overdekte) sportaccommodaties niet voorzien, wordt door of namens Sportbedrijf Deventer beslist.

24.0 Niet – toerekenbare tekortkoming:

24.1 De overeengekomen termijn voor het leveren van zaken dan wel verrichten van diensten of werkzaamheden door Sportbedrijf Deventer of enige andere met haar overeengekomen termijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Sportbedrijf Deventer door overmacht is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.
24.2 Van overmacht aan de zijde van Sportbedrijf Deventer is sprake, indien Sportbedrijf Deventer na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.0 (alsook na het moment van opeisbaarheid) verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin van het woord, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet –werkbare omstandigheden, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: harde wind, windstoten, bliksem, onweer of dreiging van onweer of een andere vorm van onheilspellend weer) ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), door of namens de overheid opgelegde bevelen of voorschriften, de uitbraak van
een (corona)epidemie en/of (corona)pandemie en de gevolgen daarvan al dan niet inhoudende overheidsvoorschriften of –maatregelen, de terbeschikkingstelling van ruimtes of accommodaties voor bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de opvang van vluchtelingen of van enige andere groepen personen, verkiezingen en/of voor medische of enige andere doeleinden, alles zowel in het bedrijf van Sportbedrijf Deventer, Afnemer of Gebruiker als bij derden van wie Sportbedrijf Deventer de benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Sportbedrijf Deventer ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Sportbedrijf Deventer in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan diens verplichtingen dient te voldoen.
24.3 Pas indien door overmacht de dienstverlening of levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Sportbedrijf Deventer als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Sportbedrijf Deventer, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
24.4 Ingeval door overmacht de resterende te leveren diensten van Sportbedrijf Deventer of levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, is Afnemer niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding/de daarop betrekking hebbende facturen aan Sportbedrijf Deventer te voldoen voor de zaken of diensten die reeds door Sportbedrijf Deventer zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden. 

25.0 Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter:

25.1 Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
25.2 Op de tussen Sportbedrijf Deventer en Afnemer tot stand gekomen overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomst voortvloeiende geschillen, of geschillen die daar direct of indirect mee samenhangen, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
25.3 Ingeval Sportbedrijf Deventer en Afnemer van mening mochten verschillen over de uitleg of strekking van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst of van deze voorwaarden altijd doorslaggevend en beslissend. Het eventuele gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens tijdens de uitvoering(sfase), het Gebruik, en/of in de correspondentie tussen Partijen heeft geen rechtsgevolg dan wel in ieder geval nimmer nadelige gevolgen voor Sportbedrijf Deventer dan wel haar medewerkers. Het bepaalde in de vorige volzin laat volledig onverlet dat het gebruik van de aldaar bedoelde tekens of symbolen door of namens Gebruiker of Afnemer niettemin onrechtmatig dan wel een strafwaardig karakter kan hebben tegenover Sportbedrijf Deventer dan wel haar medewerkers, in welk geval Gebruiker en/of Afnemer daarvoor onverminderd en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijft.
25.4 De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de statutaire dan wel feitelijke vestigingsplaats van Sportbedrijf Deventer is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Sportbedrijf Deventer en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen. 

ONDERDEEL B: AANVULLENDE / BIJZONDERE VOORWAARDEN PER ACTIVITEIT

B1.1: HUUR (Aanvullende huurvoorwaarden)

1.0. Definities:

In deze aanvullende huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Verhuurder: Sportbedrijf Deventer
1.2. Huurder: de (al dan niet Permanente) Gebruiker of iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door verhuurder een accommodatie in Gebruik wordt gegeven en die als zodanig op de huurbevestiging of in de tot stand gekomen overeenkomst staat vermeld;
1.3. Accommodatie: De accommodatie(s) als bedoeld in 3.7 (Algemeen Deel), waaronder mede wordt begrepen iedere ruimte die behoort tot de betreffende accommodatie (kleedkamers, douches, toiletten, bergruimten en dergelijke.)

2.0. Toepasselijkheid aanvullende huurvoorwaarden:

2.1. Deze aanvullende huurvoorwaarden zijn, naast het bepaalde in het eerste onderdeel A van deze  Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle door verhuurder geëxploiteerde accommodaties.
2.2. Deze aanvullende huurvoorwaarden zijn niet van toepassing op een in een accommodatie aanwezige ruimte welke wordt gebruikt ten behoeve van horeca-activiteiten.
2.3. Van deze aanvullende huurvoorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen in de huurovereenkomst boven deze aanvullende huurvoorwaarden of het bepaalde in het algemene deel van de Algemene Voorwaarden.
2.5. Indien een bepaling of delen van deze aanvullende huurvoorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.6. De toepasselijkheid van aanvullende huurvoorwaarden van huurder wordt door verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze aanvullende huurvoorwaarden aan te brengen of nieuwe bepalingen toe te voegen.

3.0. Gebruik en aanvaarding accommodatie:

3.1. Een accommodatie is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van actieve sportbeoefening, tenzij verhuurder en huurder in de huurovereenkomst anders zijn overeengekomen zoals bij verhuur van bijvoorbeeld vergaderzalen. Huurder mag de accommodatie in dit kader qua bestemming en gebruik alleen gebruiken als gehuurde (overige) ruimte als bedoeld in artikel 7:230a BW. Het is huurder nimmer toegestaan de accommodatie te (laten) gebruiken voor bestemmingen die (kunnen) vallen onder de categorie beschermde bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 en verder BW dan wel als beschermde woonruimte in de zin van artikel 7:232 en verder BW. Zowel Huurder als Afnemer vrijwaren verhuurder voor alle aanspraken van Gebruikers of derden uit dien hoofde. Overtreding hiervan leidt tot overeenkomstige toepassing van artikel 7.4 uit onderdeel A van deze Algemene Voorwaarden, waarbij in dat geval een gefixeerde schadeloosstelling van minimaal € 10.000,– per overtreding is verschuldigd, te vermeerderen met een gefixeerde schadeloosstelling van € 1.000,– per overtreding (onverminderd het recht van verhuur op nakoming en/of aanvullende schadevergoeding).
3.2. De accommodatie wordt door verhuurder, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in goede staat van onderhoud aan huurder ter beschikking gesteld.
3.3. Huurder is verplicht de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris, voor zover door verhuurder ter beschikking gesteld, als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming te gebruiken.
3.4. Waterglijbaan, beweegbare bodem en andere facilitaire (recreatieve) voorzieningen in het zwembad kunnen op de daarvoor bestemde momenten slechts in werking worden gesteld door het personeel van verhuurder. In de zwembaden mag slechts gebruik worden gemaakt van door en/of vanwege verhuurder ter beschikking gestelde speel- en hulpmiddelen.
3.5. Van de in artikel 3.1. beschreven ruimten mag 15 minuten vóór en 15 minuten na de gereserveerde tijdvakken in de huurovereenkomst gebruik worden gemaakt. De accommodaties moeten maximaal een kwartier na afloop van het laatste gebruik zijn verlaten.
3.6. De Gebruiker draagt zelf zorg voor het openen en sluiten van de gymnastieklokalen. Na afloop van het gebruik moeten de ramen en deuren worden gesloten en de kranen worden dichtgedraaid.
3.7. Huurder wordt geacht de accommodatie volkomen te kennen en heeft na aanvaarding nimmer aanspraak op ontbinding van de huurovereenkomst, op vermindering van de huurprijs, of op enige tegemoetkoming ter zake van al of niet verborgen gebreken.
3.8. Huurder kan evenmin vermindering of teruggave van de huurprijs vorderen voor schade in of aan de accommodatie, ongeacht de oorzaak en/of aard.
3.9. Huurder dient de accommodatie bij aanvang – en vóór het feitelijke Gebruik daarvan – altijd te inspecteren op eventuele onvolkomenheden, tekortkomingen aangaande de accommodatie en inventaris, waaronder mede begrepen alle sport / ondervloeren, wanden, toestellen en dergelijke (zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen op (te) gladde sportvloeren, mate van slijtage toestellen en dergelijke). Door huurder geconstateerde gebreken aan de accommodatie dienen door huurder binnen 24 uur na aanvang van het Gebruik aan verhuurder (schriftelijk) te worden gemeld. Indien een dergelijke melding achterwege blijft, wordt huurder geacht de accommodatie in goede staat en zonder gebreken te hebben aanvaard.
3.10. Sportbedrijf Deventer behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover de gebruiker of derden.

4.0. Toezicht:

4.1. Huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op een ordelijke gebruik en een goede gang van zaken aangaande de ter beschikking gestelde accommodatie, ruimten en inventaris. Huurder is bekend met de huisregels en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan. De huisregels, welke tevens vermeld staan in dit document, maken integraal onderdeel uit van de aanvullende huurvoorwaarden.
4.2. Huurder is, voor zover niet voorzien door verhuurder, verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief bevoegd toezicht en voor de overige veiligheidsmaatregelen die, bij of krachtens de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zweminrichtingen alsmede overige Wettelijke bepalingen, dienen te worden getroffen.
4.3. Gedurende het gereserveerde tijdvak moet in de accommodatie, voor zover niet voorzien door verhuurder, tenminste één door huurder aan te stellen voldoende gekwalificeerde persoon aanwezig zijn, die is belast met het toezicht op de veiligheid en die namens gebruiker gemachtigd is om in voorkomende gevallen op te treden.
4.4. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen op enig moment de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Huurder of derden.
4.5. Onverminderd de voorgaande bepalingen dienen de aanwijzingen door of vanwege het personeel van het Sportbedrijf Deventer gegeven, te allen tijde stipt te worden opgevolgd. Bij gebreke daarvan is 4.4 van overeenkomstige toepassing.

5.0. Bepalingen over de huurprijs:

5.1. Huurder die een accommodatie als bedoeld in artikel 3.1. huurt, ontvangt een factuur met een betalingstermijn.
5.2. Algemene betalingsvoorwaarden:
5.2.1. Betaling dient te geschieden binnen de aangegeven betaaltermijn, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en moeten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij verhuurder worden ingediend, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur vaststaat.
5.2.2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand de wettelijke (handels) rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
5.2.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk en volledig opeisbaar. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art. 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

5.3.      Incassokosten:

5.3.1. Is de huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door verhuurder gewijzigd worden. Verhuurder is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de huurder buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00. Naast de incasso- en administratiekosten wordt huurder registratiekosten in rekening gebracht. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van huurder. Ingeval huurder een consument is, worden deze kosten vastgesteld conform de wet normering incassokosten (WIK).
5.3.2. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorgerekend aan huurder. Verhuurder is gerechtigd, alle huurbedragen/tarieven jaarlijks aan te passen met een percentage, zoals vastgesteld door de directie van verhuurder ofwel Gemeente Deventer. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsaanpassingen naar aanleiding van de door verhuurder toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding of beëindiging anderszins. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. Verhuurder maakt verhogingen van de huurprijs tenminste 2 maanden vóór de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk aan huurder(s) met meerjarige contracten bekend.
5.3.3. Voor het gebruik van een accommodatie waarvoor een sleutel moet worden opgehaald, is huurder een borgsom per sleutel verschuldigd. Dit bedrag, of een veelvoud daarvan bij meerdere sleutels, wordt ingeval huurder een rechtspersoon is op de factuur eenmalig in rekening gebracht. Bij teruggave van de sleutel wordt dit bedrag gerestitueerd, tenzij verhuurder op dat moment nog enige vordering heeft op huurder (ongeacht uit welke hoofde), welke vordering verhuurder alsdan mag verrekenen met het te restitueren bedrag.
5.3.4. Indien huurder een natuurlijke persoon is, dient hij de sleutel onder gelijktijdige en contante betaling van de verschuldigde borgsom in ontvangst te nemen bij de receptie van locatie Sport- en Belevingscentrum De Scheg aan de Piet van Donkplein 1 te Deventer dan wel een andere door verhuurder aan te wijzen locatie of receptie. De sleutel dient direct na afloop van de overeengekomen huurperiode ingeleverd te worden bij genoemde receptie. De borgsom wordt gelijktijdig contant gerestitueerd.

6.0. Verboden handelingen:

Het is huurder en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende en/of door hem toegelaten personen niet toegestaan:
6.1. De accommodatie voor andere doeleinden of voor een andere bestemming te gebruiken dan waarvoor deze is gehuurd.
6.2. Andere ruimten te betreden dan is overeengekomen.
6.3. Te roken (inclusief e-smoker), drugs te gebruiken of alcohol te nuttigen in – en rondom alle accommodaties van Sportbedrijf Deventer waarin geen alcoholische dranken worden geschonken.
6.4. De binnensportaccommodatie te betreden met ander schoeisel dan schoon binnensportschoeisel. 6.5. Fietsen of andere vervoermiddelen in de accommodatie te brengen en te houden, met uitzondering van aangepaste hulp- en vervoermiddelen. Fietstrainers t.b.v. warming up bij wedstrijden mogen alleen worden gebruikt op de door baanmedewerkers aangewezen plaatsen.
6.6. Voorwerpen of stoffen in de accommodatie te brengen en te gebruiken welke schade kunnen toebrengen aan de accommodatie of aan daarin aanwezige personen en inventaris.
6.7. De instelling dan wel hoedanigheid van technische installaties op enigerlei wijze te veranderen.
6.8. Agressief, opruiend, onzedelijk, of anderszins aanstootgevend of hinderlijk gedrag te vertonen in, dan wel rondom de accommodatie of overige (al dan niet overdekte) ruimtes van verhuurder.

7.0. Schriftelijke toestemming verhuurder:

Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:
7.1. De accommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te staan.
7.2. Het uiterlijk aanzien of de bestaande inrichting van de accommodatie op enigerlei wijze te wijzigen.
7.3. Op, aan of in de accommodatie reclame, in welke vorm dan ook, voor zich en/of voor derden aan te (doen) brengen.
7.4. Etenswaren en/of dranken mee te voeren en te gebruiken in de accommodatie, behalve in daartoe aangegeven en bestemde ruimte(n).
7.5. Te venten of te doen venten in de accommodatie.
7.6. Collectes te houden of te doen houden.
7.7. Muziek ten gehore te brengen.
7.8. Mediareportages te (laten) maken en/of uit te (laten) zenden.
7.9. Toegangsgelden te innen.
7.10. Stands, exposities e.d. op te bouwen en te gebruiken.
7.11. Dieren in de accommodatie te brengen en te houden.
7.12. Toestellen en dergelijke van buiten de accommodatie in de accommodatie te brengen / te houden.

8.0. Veiligheid:

8.1. EHBO en telefoon:
8.1.1. Huurder is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende deskundige personen op het gebied van bedrijfshulpverlening (EHBO en/of reanimatie), tenzij in de (schriftelijke) huurovereenkomst expliciet anders overeengekomen.
8.1.2. Huurder dient zelf voor EHBO materiaal ( zoals een verbandtrommel) zorg te dragen. Huurder dient een mobiele telefoon beschikbaar te hebben in geval van calamiteiten en spoedeisende hulp.
8.1.3. Huurder verklaart geheel op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen bij ongevallen en/of technische problemen.
8.2.  Nooduitgangen:
8.2.1. De nooduitgangen dienen te allen tijde obstakelvrij bereikbaar te zijn voor gebruik. Huurder is verplicht telkens voor aanvang van het gebruik van de accommodatie te controleren of dit daadwerkelijk het geval is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is huurder verplicht eventuele obstakels onmiddellijk te verwijderen. Indien dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is dient huurder hiervan onmiddellijk melding te maken bij verhuurder.
8.2.2. Indien en zolang de nooduitgang(en) niet obstakelvrij is/zijn mag door huurder geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie.
8.2.3. Onverminderd de bepalingen dienen de aanwijzingen door of vanwege het personeel van verhuurder gegeven, te allen tijde stipt te worden opgevolgd.

9.0. Schoonmaak en verwijdering van afval door huurder:

9.1. Onverminderd de contractuele bepalingen dient huurder na afloop van de huurperiode de accommodatie volledig schoon en vrij van enig afval op te leveren, ter beoordeling van verhuurder.
9.2. Indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk blijken als gevolg van het gebruik door huurder, is huurder de daarmee gemoeide extra kosten aan verhuurder verschuldigd.

10.0. Melding van klachten en schade door huurder:

10.1. Spoedeisende klachten en schade in- of aan de accommodatie en aan de daarin aanwezige inventaris, dienen door huurder onmiddellijk te worden gemeld bij het Service Meld Punt (SMP) van verhuurder. Via het SMP zal vervolgens getracht worden de klacht direct te (laten) verhelpen.
10.2. Niet spoedeisende klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze ter kennis van huurder zijn gekomen, te worden gemeld bij het genoemde meldpunt, bij gebreke waarvan iedere aanspraak of vordering van huurder vervalt.

11.0. Opzegging, tussentijdse beëindiging en tijdelijke onttrekking:

11.1. Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst door huurder is niet mogelijk dan wel is expliciet uitgesloten.
11.2. Bij meerjarige overeenkomsten: indien 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de huurovereenkomst geacht voor een zelfde periode te zijn verlengd, tenzij anders is afgesproken. Dit is niet van toepassing bij vastgestelde reserveringsperioden die korter duren dan 1 jaar. Deze reserveringen eindigen van rechtswege met het aflopen van de afgesproken reserveringsperiode.
11.3. Verhuurder behoudt zich het recht voor de accommodatie (tijdelijk) aan het gebruik door huurder te onttrekken en mitsdien de uitvoering van de huurovereenkomst voor de benodigde periode op te schorten in onder andere de volgende situaties en omstandigheden:
a. Het plaatsvinden van evenementen in de betreffende accommodatie, waardoor deze (tijdelijk) niet door derden, waaronder begrepen huurder, kan worden gebruikt.
b. Noodzakelijke wijzigingen van en werkzaamheden in- of aan de accommodatie.
c. Dringende redenen van algemeen belang.
Verhuurder heeft alsdan het recht om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Dit, met een inachtneming van een (gerelateerd aan de omstandigheden) redelijke opzegtermijn, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover huurder, Gebruikers of derden.
11.4. Huurder ontvangt van de onttrekking aan het gebruik van de accommodatie als bedoeld in het derde lid zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval zal verhuurder, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zorgdragen voor vervangende ruimte(n), alsmede voor verrekening van eventueel al aan huurder in rekening gebrachte huurvergoedingen.

12.0. Aansprakelijkheid:

Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 21.0 van Onderdeel A van deze Algemene Voorwaarden, geldt het volgende:
12.1. Alle zaken in beheer bij verhuurder, die als gevolg van het gebruik van de accommodatie door huurder of door onder zijn verantwoordelijkheid vallende en/of door hem toegelaten personen worden beschadigd, moeten onverminderd de bepalingen door- en op kosten van huurder op eerste aanschrijving van verhuurder, binnen de daarin gestelde termijn worden hersteld.
Indien huurder ondanks de aanschrijving in gebreke blijft, heeft verhuurder het recht de schade te (doen) herstellen op kosten van huurder.
12.2. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade, waaronder letselschade, beschadiging of vermissing van goederen, die direct dan wel indirect met het gebruik van de accommodatie in verband staan.
12.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan- of het verloren gaan van eigendommen van huurder of van door huurder toegelaten personen.
12.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan personen en aan zaken van de huurder door storm, brand, vorst, blikseminslag, sneeuwval, regenval, stromend water, hinderlijk of ongepast gedrag (zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen: seksuele of seksueel getinte gedragingen of toespelingen, bedreiging, geweld, beledigingen en dergelijke), stijging/daling van het grondwaterpeil, overstromingen, atoomreacties, gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten.
12.5. Indien meerdere personen huurder zijn, is elke huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de huurovereenkomst voortvloeien.
12.6. Huurder dient een naar algemene opvattingen adequate aansprakelijkheidsverzekering en/of ongevallenverzekering te sluiten en in stand te houden bij een landelijk dan wel goed bekend staande verzekeraar. Op eerste verzoek van verhuurder is huurder verplicht betalingsbewijzen van premies te verstrekken dan wel inzage te verschaffen in de polis en polisvoorwaarden.
12.7. Alle schade aan de accommodatie en de daarin aanwezige (sport)inventaris die door handelen of nalaten van huurder of van onder zijn verantwoordelijkheid vallende en/of door hem toegelaten personen ontstaat, waaronder de kosten van noodzakelijke reparaties aan installaties en/of het in oorspronkelijke staat terug brengen van de accommodatie, komt voor rekening van huurder.

13.0. Toegang tot de accommodatie:

13.1. De met het toezicht en de uitvoering belaste personeel van verhuurder, alsmede degenen die in opdracht van verhuurder handelen, hebben te allen tijde vrije en onbelemmerde toegang tot de accommodatie.

14.0. Oplevering van de accommodatie:

14.1. Huurder is verplicht de accommodatie direct na afloop van de overeengekomen huurperiode geheel in- en uit te ruimen, schoon en in goede staat op te leveren (waaronder verstaan wordt: tenminste in dezelfde staat en kwaliteit zoals huurder de accommodatie bij aanvang van verhuur ter beschikking gesteld heeft gekregen) en de door verhuurder overhandigde sleutels per omgaande in te leveren bij verhuurder. Ook indien bij aanvang van de huur (overeenkomst) geen beschrijving van de accommodatie is gemaakt, geldt het bepaalde in de eerste volzin en wordt, in afwijking van artikel 7:224 lid 2, tweede volzin BW, er niet van uitgegaan dat huurder de accommodatie heeft ontvangen in de staat waar deze zich in bevindt bij het einde van de huurovereenkomst dan wel ten tijde van de oplevering.
14.2. De opslag van (sport)materiaal in de daartoe aangewezen ruimte(n) dient ordelijk en conform de in de accommodatie aanwezige richtlijnen te geschieden.
14.3. Indien huurder de accommodatie niet of niet tijdig ontruimt dan wel niet of niet deugdelijk oplevert conform 14.1, is verhuurder gerechtigd, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, om voor rekening van huurder het gebruikte object te doen ontruimen en/of het gehuurde weer in de vereiste staat van oplevering te brengen. In dat geval kan huurder geen enkel recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm of door welke oorzaak ontstaan dan ook en is huurder een direct en ineens opeisbare gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd aan verhuurder en is het bepaalde in artikel 7.4 van het algemene deel A van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gefixeerde schadeloosstelling in dit geval € 5.000,– per overtreding bedraagt, te vermeerderen met een schadeloosstelling van € 250,- per dag.

15.0. Tekortkoming en ontbinding:

15.1. De vordering is opeisbaar indien niet binnen 30 dagen na dagtekening van de nota die aan huurder is gezonden, betaling heeft plaatsgevonden. Nadat de vordering opeisbaar is geworden zal huurder eerst schriftelijk in verzuim worden gesteld en zal een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Mocht huurder zijn verplichtingen ook na ommekomst van die termijn niet nakomen dan is huurder in gebreke en is verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan huurder. In dat geval kan huurder geen aanspraak maken op terugvordering van al betaalde bedragen of enige schadevergoeding.
15.2. Bij niet tijdige betaling voor de gereserveerde tijdvakken zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een rentepercentage van 1% per maand vanaf de datum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Daarboven worden administratiekosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00, onverminderd het recht van verhuurder om de volledige schade als gevolg van de tekortkoming op huurder te verhalen.
15.3. Huurder vrijwaart verhuurder in het algemeen tegen eventuele aanspraken van derden die het gevolg is van enige tekortkoming van huurder dan wel op enigerlei (andere) wijze verband houden met de huur van de accommodatie door huurder. Meer in het bijzonder vrijwaart huurder verhuurder tegen aanspraken van derden.
15.4. Indien de accommodatie, door overmacht aan de zijde van Verhuurder, enige tijd niet (geheel) ter beschikking kan worden gesteld aan de huurder, is Huurder niettemin de reeds betaalde vergoeding aan Sportbedrijf Deventer geheel verschuldigd, althans is Sportbedrijf Deventer niet gehouden aan de huur, althans (gebruiks)vergoeding, aan Huurder te vergoeden. Het is Huurder niet toegestaan om enige betalingsverplichting van Huurder of vordering op Verhuurder met de reeds betaalde vergoeding, zoals bedoeld in dit artikel, te verrekenen.

16.0. Uitsluiting van historische rechten:

16.1. Indien sprake is (geweest) van een tussen verhuurder en huurder gesloten huurovereenkomst kan huurder jegens verhuurder, indien dat niet expliciet schriftelijk door verhuurder is vastgelegd, nimmer aanspraak maken op (historische) rechten, al dan niet vervat of beschreven in eerdere overeenkomsten in welke vorm dan ook. Huurder zal meewerken aan de zo spoedig mogelijke schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst, onder nadrukkelijke verwijzing naar het bepaalde in artikel 2.0. ‘Toepasselijkheid aanvullende huurvoorwaarden’ van dit onderdeel B1.1.

17.0. Domiciliekeuze:

17.1. Voor de uitvoering van de huurovereenkomst en de toepassing van deze aanvullende huurvoorwaarden wordt domicilie gekozen ten kantore van verhuurder.

B1.2: HUUR (Extra aanvullende huurvoorwaarden Kunstijsbaan de Scheg)

1.0 Gebruik en aanvaarding accommodatie (400 meter baan-middenterrein-curlingbaan):

1.1. Tijdens de gecontracteerde uren kan huurder beschikken over de 400-meterbaan en/of het 60 x 30 meter middenterrein van de kunstijsbaan, en/of de curlingbaan.
1.2. 1.2. Het gebruik van de 400 meterbaan en het middenterrein en/of de curlingbaan dient uitsluitend voor het houden van eigen trainingen/wedstrijden en mag in geen geval leiden tot enige vorm van recreatief of commercieel gebruik. Onder recreatief of commercieel gebruik wordt verstaan: al het gebruik dat niet vereniging gerelateerd is, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: particulier gebruik of gebruik in het kader van een, al dan niet commerciële, exploitatie.
1.3. Indien andere activiteiten dan trainingen/wedstrijden worden georganiseerd, dient hierover vooraf overlegd te worden met de Manager IJsbaan.
1.4. Huurder verplicht zich tijdens de contractperiodes controles uit te oefenen bij de toegang tot de kunstijsbaan, alsmede bij/in de tot de kunstijsbaan behorende ruimten (kleedkamers/douches en dergelijke).
1.5. Huurder mag de beschikbaar gestelde uren niet ter beschikking stellen van boven gewestelijke Dergelijke evenementen vinden uitsluitend plaats na overeenkomst tussen de KNSB en    de Manager Service/Recreatie en Educatie.
1.6. Met betrekking tot aanvang van de trainingen/wedstrijden, zal verhuurder zich binnen de beschikbare mogelijkheden ervoor inspannen de 400 meterbaan respectievelijk het middenterrein en/of curlingbaan gebruiksklaar op te leveren, onvoorziene (weers-,of andere)omstandigheden voorbehouden.
1.7. IJsonderhoudswerkzaamheden worden nimmer door huurder, maar uitsluitend door of namens verhuurder uitgevoerd.
1.8. Het is huurder toegestaan om Gebruikers, uitsluitend voor de 1.2 bedoelde doeleinden, tenzij expliciet anders/schriftelijk overeengekomen met Sportbedrijf Deventer, maximaal 15 minuten voor aanvang van de betreffende training of wedstrijd toe te laten tot de gehuurde accommodatie, mits en uitsluitend op voorwaarde dat Gebruikers de ijsbaan / het ijs zelf niet zullen betreden tot aan het moment van aanvang van de ingehuurde aanvangstijd. Bij geconstateerde overtreding door of namens verhuurder, is verhuurder bevoegd deze bevoegdheid direct in te trekken, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover huurder of Gebruikers en met overeenkomstige toepassing van 2.1.

2.0. Bepaling over de huurprijs:

2.1. Geen restitutie van het betaalde/te betalen bedrag of een deel daarvan zal plaatsvinden indien door weersomstandigheden of enige andere onvoorziene omstandigheden trainingen/wedstrijden geen doorgang kunnen vinden.

3.0. Jury-/wedstrijdruimte en multifunctionele ruimte:

3.1. Gebruik door huurder van de jury-/wedstrijdruimte anders dan tijdens wedstrijden kan slechts geschieden na toestemming van de Manager IJsbaan
3.2. Eventueel gebruik van de multifunctionele ruimte bij activiteiten/wedstrijden is slechts mogelijk na toestemming van de Manager IJsbaan.
3.3. Huurder is verplicht als een goed huisvader betaamt gebruik te maken van de jury-/ wedstrijdruimte en de multifunctionele ruimte. Huurder dient bekend te zijn met de huisregels zoals deze bij de ingang van de accommodatie zijn weergegeven en deze volledig en strikt in acht te nemen.

4.0. Wedstrijden, elektronisch scorebord, geluidsinstallatie en startapparatuur:

4.1. Bij wedstrijden draagt huurder zorg voor het uitzetten van de wedstrijdbaan en het na afloop verwijderen van het gebruikte materiaal. Een en ander in overleg met- en op aanwijzing van de ijsbaanmedewerkers van verhuurder.
4.2. Indien gebruik gemaakt wordt van het elektronisch scorebord dient dit door huurder tijdig en tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de Manager IJsbaan.
4.3. Gebruik van de geluidsinstallatie bij wedstrijden kan geschieden indien huurder zich houdt aan de vigerende voorschriften van de daarvoor van toepassing zijnde vergunning. Het is huurder niet toegestaan eigenhandig de regelinstallatie van de geluidsinstallatie te bedienen. De voorschriften van de van toepassing zijnde vergunning zijn op te vragen bij verhuurder.
4.4. Bij wedstrijden dient van de akoestische startapparatuur gebruik gemaakt te worden.
4.5. IJsonderhoudswerkzaamheden bij wedstrijden geschiedt in overleg tussen de (hoofd)scheidsrechter en de ijsbaanmedewerkers van verhuurder.
4.6. Indien ten gevolge van de weersomstandigheden de ijsbaanmedewerkers van verhuurder van oordeel zijn dat afgeweken moet worden van het opgestelde dweilschema, wordt dit besproken met de scheidsrechter. De uiteindelijke beslissing over de baanverzorging en/of doorgang van wedstrijd of training berusten bij de ijsbaanmedewerkers van verhuurder.

5.0. Overleg huurder/verhuurder:

5.1. Huurder verleent op eigen kosten medewerking om, indien wenselijk geacht door de directie van verhuurder, voorafgaande aan of tijdens het schaatsseizoen een bijeenkomst te organiseren tussen trainers/begeleiders en de leidinggevenden van de kunstijsbaan.

B2: Sales Arrangementen

1.0. Aantal personen:

1.1. Het exacte definitieve aantal personen dient uiterlijk 5 werkdagen voor aankomst / de ingangsdatum van het arrangement of groepsbezoek bij de afdeling Sales schriftelijk te zijn opgegeven.
1.2. Indien het aantal personen minder is dan opgegeven, brengt Sportbedrijf Deventer niettemin het aantal personen in rekening dat in de ondertekende bevestiging /tot stand gekomen overeenkomst staat vermeld.

2.0. Tarieven:

2.1. Met ingang van 1 januari 2019 valt Sportbedrijf Deventer onder de BTW sportvrijstelling, waardoor sportieve arrangementen met dranken, etenswaren en de uitvoering van een activiteit apart worden belast. Sportieve activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Non-alcoholische dranken en etenswaren zijn belast met 9% BTW. Vergaderarrangementen en alcoholische dranken zijn belast met het hoge BTW tarief van 21%.
2.2. Alle genoemde tarieven zijn gebaseerd op het minimaal aantal personen dat in de bevestiging staat vermeld.
2.3. Bij een mindering in het aantal personen behoudt Sportbedrijf Deventer het recht de tarieven van het arrangement of groepsbezoek te her berekenen.
2.4. Tussentijdse prijs – of belastingwijzigingen ten opzichte van de in deze bepaling genoemde prijzen en belastingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

3.0. Facturatie:

3.1. Facturatie geschiedt binnen 14 werkdagen na afloop van de organisatie van het arrangement of groepsbezoek met hierop een overzicht van de gemaakte kosten. De factuur wordt naar het in de ondertekende bevestiging vermelde factuuradres verzonden.
3.2. Overige consumpties en/of extra gebruikte (audiovisuele) middelen die niet staan beschreven in de bevestiging of overeenkomst, worden via nacalculatie achteraf aan de Afnemer gefactureerd.
3.3. Alle BTW onderdelen worden in de factuur apart belast.

4.0. Bevestiging:

4.1. Elke bevestiging of overeenkomst die is opgesteld voor een arrangement of groepsbezoek dient ondertekend te worden ter bevestiging. Deze kan bij voorkeur gemaild dan wel per post worden gestuurd naar de afdeling Sales van Sportbedrijf Deventer.

5.0. Annuleringsregeling en beëindiging overeenkomst:

5.1. Bij annulering van het arrangement of groepsbezoek, ongeacht de reden, worden er administratie-  en organisatiekosten in rekening gebracht:
5.2.
a. Bij annulering tot 5 (vijf) dagen voor aanvang van een arrangement is Afnemer gehouden 25% (vijfentwintig procent) van het reserveringsbedrag te voldoen;
b. Bij annulering binnen 5 dagen, maar tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van een arrangement, is Afnemer gehouden 75% (vijfenzeventig procent) van de reserveringwaarde/het reserveringsbedrag te voldoen;
c. Bij annulering binnen 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van een arrangement, is Afnemer gehouden 100% (honderd procent) van de reserveringwaarde / het reserveringsbedrag te voldoen.
d. De bedragen worden door Afnemer binnen 14 dagen na datum factuur voldaan aan Sportbedrijf Deventer op haar IBAN nummer.
5.3. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Afnemer / Gebruiker en worden derhalve per persoon berekend voor alle activiteiten, hieronder vallen ook horeca-activiteiten. Indien de gehele reservering wordt geannuleerd, dient dit schriftelijk te gebeuren en is de annulering pas definitief nadat Afnemer hiervan door Sportbedrijf Deventer een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

6.0. Consumpties:

6.1. Het is niet toegestaan binnen de ruimtes / accommodaties van Sportbedrijf Deventer etenswaren en/of dranken te verkopen/uit te geven zonder schriftelijke toestemming van Sportbedrijf Deventer.

B3: Zwemlessen

1.0. Inschrijving en deelname:

1.1. Personen die deelnemen aan één van de aangeboden zwemlessen dienen een overeenkomst als omschreven in 3.5 van het algemene deel van deze voorwaarden aan te gaan met Sportbedrijf Deventer.
1.2. Diegene die zich inschrijft stemt erin toe dat de door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Sportbedrijf Deventer en ten behoeve van deze overeenkomst kunnen worden gebruikt.
1.3. Vanaf de eerste zwemles dient de inschrijving te zijn ondertekend. Door (online) ondertekening van de overeenkomst gaat Afnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Deventer. De overeenkomst eindigt na afloop van de laatste zwemles waarvoor is ingeschreven.
1.4. Het zwemleskind/Deelnemer dient minimaal 92% van de zwemlessen aanwezig te zijn. Bij het niet, niet tijdig en/of niet volledig volgen van voldoende lessen, per geval te bepalen door Sportbedrijf Deventer, kan het zijn dat extra lesgeld in rekening gebracht wordt, en/of kan het lestraject door Sportbedrijf Deventer verlengd worden.

2.0. Betaling en incasso:

2.1 Betaling van het lesgeld dat is verschuldigd vanaf de eerste zwemles, ongeacht of de Deelnemer wel of geen gebruik heeft gemaakt van de zwemlessen, moet worden voldaan via het persoonlijke (online) account van de zwemlesdeelnemer. In de zomerperiode vallen de reguliere zwemlessen uit vanwege uitgebreide openingstijden voor recreatief zwemmen.
2.2. Als betaling niet kan plaatsvinden, om welke reden dan ook, wordt de zwemlespas direct geblokkeerd en kan niet meer deelgenomen worden aan de zwemlessen. Na betaling wordt de blokkering weer opgeheven.
2.3. Restitutie bedrag vindt slechts bij hoge uitzondering plaats en uitsluitend op schriftelijk verzoek.
2.4. Stichting Leergeld; De zwemles waardecheques van Stichting Leergeld kunnen worden ingeleverd voor zwemlessen. Hierop zijn de op dat moment geldende voorwaarden van Stichting Leergeld van toepassing. Voor de voorwaarden van de Leergeld Cheque wordt verwezen naar stichting Leergeld.

3.0. Restitutiebepalingen:

3.1 Restitutie van lesgeld vindt slechts bij hoge uitzondering plaats in de navolgende gevallen en uitsluitend op schriftelijk verzoek van Afnemer of Gebruiker en in overleg met de
zwemlesadministratie:
a. Restitutie van lesgeld wegens ziekte vindt eerst plaats nadat de Deelnemer meer dan 4 weken achtereen ziek is. In dat geval geldt dat het lesgeld over de eerste 4 aaneengesloten
weken van een ziekteperiode niet wordt terugbetaald. Voor verzuimde zwemlessen aansluitend op deze periode vindt terugbetaling plaats.
b. Bij overlijden van Deelnemer.
c. Bij overmacht (ter beoordeling van Sportbedrijf Deventer).
3.2 Voor de berekening van het te restitueren lesgeld wordt altijd uitgegaan van het verschuldigde lesgeld minus administratiekosten.

4.0. Annuleringsregeling en beëindiging zwemlessen:

4.1. Annulering van deelname aan de zwemlessen dient te geschieden per brief of e-mail, gericht aan de zwemlesadministratie, met opgaaf van reden.
4.2. De dag waarop de annuleringsbrief door Sportbedrijf Deventer wordt ontvangen, is bepalend voor de hoogte van een eventueel te restitueren bedrag. Sportbedrijf Deventer is bevoegd om (eenzijdig) nadere regels en voorwaarden te stellen voor annulering en de hoogte van het te restitueren bedrag en Afnemer / deelnemer is alsdan daaraan gebonden.
4.3. De Deventer Recreatiepas blijft na opzegging van de zwemlessen eigendom van de deelnemer. Eventuele zwemlesartikelen die op de pas staan worden geblokkeerd.
4.4. Bij opzegging en/of wanneer er sprake is van restituerend lesgeld als bedoeld in 3.1 en 3.2 wordt altijd minimaal 1 maand opzegtermijn in acht genomen.

5.0. Lesrooster:

5.1. Deelnemers dienen goede nota te nemen van de zwemleskalender. Dit overzicht staat vermeld op de website van Sportbedrijf Deventer en is te verkrijgen bij de receptie van zowel de Scheg als het Borgelerbad.
5.2. Het kan voorkomen dat zwemlessen tijdens vakanties en feestdagen naar een ander tijdstip worden verplaatst, zonder dat Sportbedrijf Deventer tot restitutie of enige andere compensatie is gehouden.
5.3. Sportbedrijf Deventer behoudt het recht het lesrooster van de zwemlessen te wijzigen of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder restitutie van de les(sen) in bijzondere omstandigheden (bijv. calamiteiten, drukte of onvoorziene omstandigheden en dergelijke).
5.4. Indien Sportbedrijf Deventer het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, lesvorm, programma en tijdstip en dergelijke, zonder dat Sportbedrijf Deventer tot restitutie of enige andere compensatie is gehouden.

6.0. Gezinspas:

6.1. De gezinspas kan uitsluitend bij aanvang van de eerste zwemles worden afgesloten en maandelijks, te samen met het zwemlesgeld, betaald worden via Ideal/webshop of bij de receptie. Met het tekenen van de overeenkomst gaat Afnemer hiermee akkoord.
6.2. De gezinspas wordt aangegaan voor een periode, gelijk aan de periode dat uw kind de zwemles volgt. De geldigheid van de gezinspas eindigt automatisch in de maand dat uw kind afzwemt, dan wel door omstandigheden moet stoppen met zwemles. De gezinspas kan niet tussentijds worden opgezegd.
6.3. De gezinspas verleent toegang tot zwembad de Scheg en het Borgelerbad tijdens alle recreatieve openingstijden van beide baden.
6.4. Bij aanvraag van de gezinspas word(t)(en) u, uw partner en kinderen om legitimatie gevraagd. Als partner geldt uw echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee u duurzaam samenleeft.
6.5. Het is mogelijk om na afsluiten van de gezinspas nog een gezinslid toe te voegen aan het abonnement. Voorwaarde is dat het aanvullende gezinslid met legitimatie zich meldt aan de balie bij de Scheg.
6.6. Afwijkende gezinssamenstellingen (zoals samengestelde gezinssituaties en dergelijke) gaan op aanvraag en worden per aanvraag beoordeeld door Sportbedrijf Deventer.
6.7. Bij bezoek aan ons zwemparadijs, dient u zich te melden aan de receptie. Na overhandiging van de zwemlespas, krijgt u de benodigde entreebewijzen overhandigd. Tijdens ieder bezoek kunnen wij de juistheid van de aangegeven gezinsleden controleren. Indien het zwemleskind zelf niet aanwezig is, dienen de overige gezinsleden eenmalig een persoonsgebonden pas aan te schaffen om toegang te krijgen tot onze zwembaden.
6.8. Bij constatering van misbruik (zoals het uitlenen van de persoonlijke pas aan een ander) wordt de pas ingenomen en het lidmaatschap stopgezet. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart u zich akkoord dat wij bij constatering van misbruik het abonnement stopzetten.
6.9. Bij verlies dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. De pas wordt dan geblokkeerd. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe pas uitgegeven.

B4: Schaatsschool

1.0. Inschrijving en deelname:

1.1. Personen die deelnemen aan één van de aangeboden schaatslessen gaan bij het volledig invullen van een inschrijfformulier via de website akkoord met de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Deventer.
1.2. Diegene die zich inschrijft stemt erin toe dat de door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Sportbedrijf Deventer en ten behoeve van deze overeenkomst kunnen worden gebruikt.
1.3. Deelname aan de schaatslessen is alleen mogelijk na acceptatie van de inschrijving door Sportbedrijf Deventer, wat geschiedt door middel van een schriftelijke ontvangstbevestiging.
1.4. De overeenkomst eindigt na afloop van de laatste schaatsles waarvoor is ingeschreven
1.5. Deelname geldt voor de duur van de schaatscursus dan wel het lopende schaatsseizoen.

2.0. Betaling en incasso:

2.1. Het verschuldigde cursusgeld wordt door Sportbedrijf Deventer per activiteit en bepaalde datum via I-deal geïncasseerd.
2.2. Het cursusgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving via de website.
2.3. Deelnemers worden van deelname aan de schaatscursus uitgesloten c.q. niet tot de kunstijsbaan toegelaten zolang de betaling van het verschuldigde cursusbedrag om welke reden ook, niet heeft kunnen plaatsvinden. Het entreebewijs/recreatiepas voor de kunstijsbaan alsmede toegangsbewijs tot de cursus wordt in zo’n geval niet afgegeven, dan wel geblokkeerd. Hetzelfde geldt in geval van terugboeking van het verschuldigde bedrag door deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger.
2.4. Restitutie vindt slechts bij hoge uitzondering plaats en uitsluitend op schriftelijk verzoek.

3.0. Restitutiebepalingen:

3.1. Restitutie van lesgeld vindt slechts bij hoge uitzonderingen plaats en uitsluitend op schriftelijk verzoek.
a. Bij ziekte vindt er géén restitutie van het cursusgeld plaats (m.u.v. ernstige gevallen. Er wordt per schaatsseizoen een nader door Sportbedrijf Deventer vast te stellen aantal inhaallessen
aangeboden, om eventuele gemiste schaatslessen in te halen.
b. Bij overlijden van Deelnemer.
c. Bij overmacht (ter beoordeling van Sportbedrijf Deventer).
3.2. Voor de berekening van het te restitueren cursusgeld wordt altijd uitgegaan van het verschuldigde cursusgeld minus administratiekosten.
3.3. Wanneer er sprake is van restituerend cursusgeld, in geval van ziekte, overlijden en in overmacht situaties, gaat dit altijd in overleg met de schaatsschooladministratie en wordt er 1 maand
opzegtermijn in acht genomen.

4.0. Annuleringsregeling en beëindiging schaatscursus:

4.1. Annulering van deelname aan de schaatscursus dient te geschieden per brief of e-mail, gericht aan de schaatsschooladministratie, met opgaaf van reden.
4.2. De dag waarop de annuleringsbrief door Sportbedrijf Deventer wordt ontvangen, is bepalend voor de hoogte van een eventueel te restitueren bedrag. Sportbedrijf Deventer is bevoegd om (eenzijdig) nadere regels en voorwaarden te stellen voor annulering en de hoogte van het te restitueren bedrag en Afnemer / deelnemer is alsdan daaraan gebonden.
4.3. De Deventer Recreatiepas blijft na opzegging van de schaatscursus eigendom van de deelnemer. Eventuele schaatsartikelen die op de pas staan worden geblokkeerd.

5.0. Entree kunstijsbaan:

5.1.Deelnemende kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar mogen op de lesdag door 1 ouder/begeleider worden begeleid. De ouder/begeleider dient nadrukkelijk te verklaren zelf niet te gaan schaatsen en uitsluitend als begeleider de schaatsbaan te (zullen) betreden. Ingeval wordt geconstateerd dat de ouder/begeleider (ook/daarnaast) zelfstandig schaatst, brengt Sportbedrijf Deventer het daarvoor gebruikelijke tarief voor in rekening.

6.0. Lesrooster:

6.1. Deelnemers dienen goede nota te nemen van het les data overzicht.
6.2. De seizoencursus wordt tijdens het schaatsseizoen gegeven. Tijdens schoolvakanties kunnen er wijzigingen zijn. Raadpleeg daarom het schema op de website van Sportbedrijf Deventer om te zien wanneer het vakantierooster (geen schaats les) geldt.
6.3. Tijdens schoolvakanties worden er extra (korte) schaatscursussen aangeboden.
6.4. Sportbedrijf Deventer behoudt het recht het lesrooster van de schaatslessen te wijzigen of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder restitutie van de les(sen) in bijzondere omstandigheden (bijv. calamiteiten, drukte of onvoorziene omstandigheden en dergelijke).
6.5. Per schaatsseizoen wordt er een (nader door Sportbedrijf Deventer vast te stellen) aantal uitvallessen ingepland, zodat deelnemers een schaats les kunnen inhalen wanneer er door omstandigheden door het toedoen van Sportbedrijf Deventer een schaats les komt te vervallen.
6.6. Indien Sportbedrijf Deventer het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, les vorm/programma en tijdstip en dergelijke. Bij onvoldoende deelname behoudt Sportbedrijf Deventer zich het recht toe de geplande cursus te annuleren, en zal het betaalde cursusgeld gerestitueerd worden.

B5: Squashen

1.0. Squashabonnement:

1.1. Het squashabonnement is persoonsgebonden. De Deventer Recreatiepas (DRP), waarop het abonnement staat, mag alleen gebruikt worden door de persoon wiens NAW-gegevens op de pas geregistreerd staan. Alvorens het squashen dient de Deventer Recreatiepas met daarop het squashabonnement getoond te worden bij de receptie.
1.2. Bij contante betaling heeft het lidmaatschap een geldigheidsduur van 1 jaar. Daarna is het mogelijk het abonnement te verlengen via de receptie van Sport- en Belevingscentrum De Scheg.
1.3. Bij betaling per maandelijkse incasso is tussentijdse beëindiging in het eerste jaar van het lidmaatschap niet mogelijk. Na het eerste lidmaatschapsjaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand het lidmaatschap schriftelijk worden opgezegd door 1 van de partijen.
1.4. Zowel overdag, ’s avonds als in het weekend mag er gebruik worden gemaakt van het squashabonnement. Wij hanteren hiervoor een dal/overdagabonnement, en een avondabonnement.
1.5. Het abonnement geeft het recht om maximaal 3x 45 minuten per week een squashbaan te reserveren.
1.6. Daarnaast kan er onbeperkt gesquasht worden wanneer de abonnementhouder bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg is en er een squashbaan beschikbaar is.
1.7. Wanneer de abonnementhouder met een introducé speelt, betaalt hij/zij 50% van de losse baanhuur.
1.8. Een squashbaan kan vooraf (online) gereserveerd worden via de website en receptie.
1.9. Bij verlies of diefstal van de DRP dient de paseigenaar deze te laten blokkeren. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe DRP uitgegeven.
1.10. Bij constatering van oneigenlijk gebruik zal hiervoor een procedure worden opgestart dan wel zal Sportbedrijf Deventer gerechtigd zijn om nadere maatregelen te treffen.
1.11. 1.11. Bij langdurige ziekte of blessure kan enkel per mail contact opgenomen worden met de receptie van de Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Er geldt een eigen risico van 1 maand

2.0. Squashcontract:

2.1. Een jaarcontract geeft het recht om op een afgesproken vaste dag en een vast tijdstip, maximaal 45 minuten (of een meervoud daarvan) per week een vaste squashbaan te reserveren.
2.2. Het lidmaatschap geldt voor de duur van minimaal 1 jaar. Tussentijds beëindigen is niet mogelijk.
2.3. Alvorens het squashen dient de Deventer Recreatiepas met daarop het squashcontract getoond te worden bij de receptie.
2.4. Na 1 jaar komt het jaarcontract te vervallen. Deze wordt niet stilzwijgend verlengd. Voor een verlenging van het contract dient de contractant zelf contact op te nemen met de squashcoördinator.
2.5. Indien de squashavond en/of -tijdstip op een feestdag of sportevenement valt, wordt de contractant hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Er mag in overleg met de receptie, en afhankelijk van de beschikbaarheid een ander moment gekozen worden.
2.6. Gedurende de in 2.2. bedoelde contractperiode is het de Afnemer / gebruiker toegestaan om maximaal 5 maal af te wijken van de reguliere speeldag c.q. speeltijd. Dit dient minimaal 3 dagen voorafgaand aan de reguliere speeldag via de receptie van Sport- en Belevingscentrum De Scheg aangevraagd te worden.
2.7. Bij verlies of diefstal van de DRP dient de paseigenaar deze te laten blokkeren. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe DRP uitgegeven.
2.8. Bij langdurige ziekte of blessure kan enkel per mail contact opgenomen worden met de receptie van de Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Er geldt een eigen risico van 1 maand.

B6: Deventer Recreatiepas

1.0. Algemene voorwaarden:

1.1. Op de Deventer Recreatiepas kunnen artikelen geplaatst worden waarmee gasten toegang krijgen tot de diverse activiteiten bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad.
1.2. De pas is onder andere tegen betaling op te waarderen met diverse meerbezoekenkaarten, met een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar. Deze bezoeken zijn niet persoonsgebonden.
1.3. De pas is ook op te waarderen met verschillende abonnementen. In dit geval is het een persoonsgebonden pas en mag dus alleen gebruikt worden door de persoon wiens NAW-gegevens op deze pas geregistreerd staan. De uitgebreide voorwaarden die van toepassing zijn op de persoonsgebonden passen zijn te vinden in artikel B7.

2.0. Geldigheid:

2.1. De bezoeken op de Deventer Recreatiepas hebben een beperkte geldigheid van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de pas is uitgegeven. Daarna komen niet gebruikte bezoeken te vervallen.

3.0. Verlies/diefstal:

3.1. Bij verlies of diefstal dient de pashouder de Deventer Recreatiepas en/of de Entreepas te laten blokkeren. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe pas uitgegeven.

4.0. Oneigenlijk gebruik:

4.1. Sportbedrijf Deventer voert steekproefsgewijs controle uit op correct gebruik van deze pas door de rechtmatige eigenaar/Afnemer. Bij constatering van oneigenlijk gebruik wordt de pas ingenomen en wordt de onrechtmatige Gebruiker alleen toegang verleend tot de activiteit na betaling van het entreetarief. De eigenaar van de pas wordt geïnformeerd over het oneigenlijke gebruik van zijn/haar persoonsgebonden pas en kan hierna persoonlijk de pas afhalen bij de coördinator van de receptie. De pas wordt voor minimaal 6 weken geblokkeerd voor direct toegang tot de activiteit. De eigenaar kan zich gedurende deze periode melden bij de receptie voor toegang tot de desgewenste activiteit. Na 6 weken kan de pas na overleg gedeblokkeerd worden en heeft de eigenaar weer direct toegang.
4.2. Bij mogelijk opnieuw constatering van oneigenlijk gebruik wordt de in 4.1 bedoelde procedure voor de duur van 1 jaar gehanteerd.

B7: Persoonsgebonden Recreatiepassen

1.0. Algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende persoonsgebonden Deventer Recreatiepassen: Rechtop Sportpas, Seizoensabonnement Kunstijsbaan, Seizoensabonnement
Borgelerbad, Banenzwemabonnement, en Squashabonnement, dan wel op nader aan te geven passen.
1.2. Het abonnement is een persoonsgebonden pas en mag alleen gebruikt worden door de persoon wiens NAW-gegevens op deze pas geregistreerd staan. U bent zelf verantwoordelijk voor correct
gebruik van deze pas.
1.3. Op de Deventer Recreatiepas kunnen tegen betaling artikelen geplaatst worden waarmee u toegang krijgt tot niet inbegrepen diverse activiteiten bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad.

2.0. Geldigheid:

2.1. De meerbezoekenkaarten van MKB-leden hebben een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de pas is uitgegeven. Daarna komen niet gebruikte bezoeken te vervallen.
2.2. De Rechtop Sportpas heeft een geldigheidsduur van 1,5 jaar. Na 1,5 jaar (18 maanden) komen eventuele overige bezoeken te vervallen.
2.3. Seizoensabonnementen hebben een beperkt geldigheid behorende bij de betreffende activiteit en betreffend seizoen. 
2.4. Banenzwem- en Squashabonnementen hebben een minimale geldigheid van 1 jaar, daarna is het abonnement schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

3.0. Verlies/diefstal:

3.1. Bij verlies of diefstal dient de pashouder de persoonsgebonden pas te laten blokkeren. Tegen betaling van administratiekosten wordt een nieuwe pas uitgegeven.
3.2. Sportbedrijf Deventer voert steekproefsgewijs controle uit op correct gebruik van deze persoonsgebonden pas door de rechtmatige eigenaar.

4.0. Oneigenlijk gebruik:

4.1. Bij constatering van oneigenlijk gebruik wordt de persoonsgebonden pas ingenomen en wordt de onrechtmatige gebruiker alleen toegang verleend tot de activiteit na betaling van het entreetarief.
De eigenaar van de Sportpas wordt geïnformeerd over het oneigenlijke gebruik van zijn/haar persoonsgebonden pas en kan hierna persoonlijk de Sportpas afhalen bij de coördinator van de receptie. De Sportpas wordt voor minimaal 6 weken geblokkeerd voor direct toegang tot de activiteit. De eigenaar kan zich gedurende deze periode melden bij de receptie voor toegang tot de desgewenste activiteit. Na 6 weken kan de pas na overleg gedeblokkeerd worden en heeft de eigenaar weer direct toegang.
4.2. Bij mogelijk opnieuw constatering van oneigenlijk gebruik wordt de in 4.1 bedoelde procedure voor de duur van 1 jaar gehanteerd.

5.0. Openingstijden:

5.1. Toegang wordt verleend tijdens de openingstijden behorende bij de betreffende activiteit.

6.0. Ziekte:

6.1. 6.1. Bij langdurige ziekte of blessure kan enkel per mail contact opgenomen worden met de receptie van de Sport- en Belevingscentrum. Er geldt een eigen risico van 1 maand

B8: E-tickets

1.0. Toegang:
1.1. Het e-ticket geeft voor 1 dag of tijdsblok toegang tot de zwembaden Scheg en/of Borgelerbad, kunstijsbaan De Scheg voor één persoon op de vermelde datum op het e-ticket. Bij binnenkomst wordt het e-ticket geactiveerd.
1.2. Zonder geldig e-ticket kan geen toegang worden verleend tot het zwemparadijs of de kunstijsbaan De Scheg, of de buitenbaden van het Borgelerbad.
1.3. Het e-ticket is voorzien van een at random uitgegeven unieke QR-code in combinatie met een uniek serienummer. Bij binnenkomst wordt het e-ticket gescand.
1.4. Een reservering voorafgaand aan je bezoek is verplicht, en kan vanaf 14 dagen van te voren, tenzij anders aangegeven.
1.5. Kijk voor exacte openingstijden van het zwemparadijs, kunstijsbaan De Scheg en/of de zwembaden van het Borgelerbad op onze website.

2.0. Geldigheid:

2.1. Alle e-tickets zijn eenmalig geldig. Kopiëren van het e-ticket is daarmee nutteloos.
2.2. Het e-ticket is voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang.
2.3. Het e-ticket kan niet worden uitbetaald en de geldigheid van het e-ticket kan niet worden verlengd of aangepast.

3.0. Het e-ticket:

3.1. Zonder geldig e-ticket kan geen toegang worden verleend tot het zwemparadijs De Scheg, kunstijsbaan De Scheg of de buitenbaden van het Borgelerbad.
3.2. Elk gekochte e-ticket dient te worden geprint. De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct printen hiervan. Het e-ticket kan ook op de mobiele telefoon getoond worden.
3.3. Het e-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
3.4. Het e-ticket wordt op datum gekocht en kan niet gewijzigd of geannuleerd worden.
3.5. Het e-ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander e-ticket of anderszins inwisselbaar.
3.6. Promoties en/of acties zijn niet van toepassing op e-tickets.
3.7. Zorg goed voor het e-ticket. Bewaar deze zodanig om beschadiging door zon, vocht of anderszins te voorkomen. Beschadigde e-tickets kunnen geweigerd worden.

4.0. Betaling en verzending

4.1. Afnemer is verantwoordelijk voor het juist vermelden van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betalingen via de webshop.
4.2. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van het e-ticket, zonder dat restitutie plaatsvindt.
4.3. Sportbedrijf Deventer draagt zorg voor de verzending per e-mail van het bestelde e-ticket. De leveringstermijn bij betaling met IDEAL is binnen circa 30 minuten na ontvangst van de betaling.

5.0. Algemene en annuleringsvoorwaarden:

5.1. Door een e-ticket aankoop bij Sportbedrijf Deventer accepteert de Afnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.
5.2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Sportbedrijf Deventer.
5.3. Herroepingsrecht is niet van toepassing op E-tickets.
5.4. Reserveringen kunnen tot een bepaald termijn, vermeld op de webshop, voor aanvang geannuleerd of gewijzigd worden. Na dat termijn is annuleren en/of wijzigen niet meer mogelijk. Bij pashouders wordt het tegoed teruggestort op de kaart. Bij een te late annulering vervalt het bezoek op de meerbezoekenkaart. Bij losse tickets is de reservering tot maximaal 2 maanden na aanschafdatum te verplaatsen. Daarna vervalt de mogelijkheid tot omboeking. Er vindt geen restitutie plaats.

B9: Cadeaubonnen

1.0 Algemene voorwaarden:

1.1. De waarde van deze bon kan Afnemer / Gebruiker besteden bij Sportbedrijf Deventer. Degene die de bon koopt, accepteert de voorwaarden die door Sportbedrijf Deventer zijn bepaald.
1.2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
1.3. Cadeaubonnen, uitgegeven door Sportbedrijf Deventer, zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen bij één van de accommodaties van Sportbedrijf Deventer
1.4. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd, zonder dat restitutie plaatsvindt.
1.5. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
1.6. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden Afnemer / gebruiker aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft Afnemer / gebruiker na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt hij / zij daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

2.0 Geldigheid:

2.1. Iedere cadeaubon is geldig gedurende maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de afgiftedatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze receptie.

B10: Zonnebanken

1.0. Algemene voorwaarden:

1.1. De Gebruiker dient zich voorafgaand aan elk zonnebankbezoek te melden bij de receptie.
1.2. De Gebruiker dient voorafgaand aan het eerste zonnebankbezoek bij de receptie een intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier geeft een huidanalyse en wijst op eventuele gevaren.
1.3. Het dragen van een UV beschermbrilletje wordt aangeraden. Een beschermbrilletje kan geleend worden bij de receptie. Onder de zonnebank dienen ogen gesloten te worden.
1.4. Alle cosmetica dient zorgvuldig verwijderd te worden, voordat het lichaam wordt blootgesteld aan de UV straling van de zonnebank.
1.5. Het gebruik van normale UV-beschermingsmiddelen/zonnebrandcrèmes is niet toegestaan.
1.6. Tussen iedere zonnebanksessie dient minimaal 48 uur te zitten.
1.7. De gebruiker dient een verklaring te ondertekenen bij de receptie wanneer hij/zij vaker gebruik wil maken van de zonnebank dan de aanbevolen 13 minuten per 48 uur. Met het invullen van de verklaring verklaart de gebruiker dat hij/zij op eigen risico de aanbevolen bruiningstijd overschrijdt en dat Sportbedrijf Deventer hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.
1.8. Na gebruik van de zonnebank dient de gebruiker deze te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.

2.0. Waarschuwingen:

De zonnebanken mogen niet gebruikt worden door:
2.1. Personen onder de 18 jaar.
2.2. Personen met huidtype 1 (zie intakeformulier).
2.3. Personen die medicijnen gebruiken met verhoging van de lichtgevoeligheid als bijwerking (zie bijsluiter).
2.4. Personen met sproeten (m.u.v. zomersproeten).
2.5. Personen met abnormale pigmentvlekken.
2.6. Personen met meer dan 20 moedervlekken op het lichaam.
2.7. Personen met atypische moedervlekken.
2.8. Gedefinieerd als asymmetrische moedervlekken, groter dan 5 mm in diameter met variabele pigmentatie en onregelmatige grenzen.
2.9. Personen die op dat moment lijden aan zonnebrand.
2.10. Personen die als kind veelvuldig door de zon verbrand zijn geweest.
2.11. Personen die lijden aan huidkanker, daaraan hebben geleden of die vatbaar zijn om huidkanker te krijgen.
2.12. Personen bij wie melanomen in de familie voorkomen.
2.13. Bij twijfel altijd dient de gebruiker altijd zijn/haar (huis)arts te raadplegen!

ONDERDEEL C: HUISREGELS

1.0. Algemeen Sportbedrijf Deventer:

1.1. Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de huisregels van Sportbedrijf Deventer en de huisregels welke gelden per accommodatieonderdeel, welke huisregels Sportbedrijf Deventer bevoegd is op enig moment te wijzigen of aan te vullen. Daarbij gelden te allen tijde de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Deventer. Deze kunt u ook vinden op onze website.
1.2. Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
1.3. Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
1.4. Roken, inclusief e-smoker, is verboden in alle accommodaties van Sportbedrijf Deventer, inclusief het voorterrein, ligweide en op – en rondom de ijsbaan. Het gebruik van drugs en/of alcoholgebruik is niet toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot directe uitzetting, al dan niet gepaard met een ontzegging. Dit alles, zonder dat restitutie of andere compensatie door Sportbedrijf Deventer plaatsvindt.
1.5. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de bezoeker) tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van leidinggevende medewerkers van Sportbedrijf Deventer, die tot de bedrijfsleiding daarvan behoren. Indien u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Sportbedrijf Deventer is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van onze accommodatie.
1.6. Voor uw en onze veiligheid en eigendommen maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem. Bij het betreden van onze accommodatie gaat u ermee akkoord dat wij u registreren via ons videoregistratiesysteem.
1.7. Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt Sportbedrijf Deventer zich het recht om openingstijden te wijzigen of de accommodatie gedeeltelijk of in zijn geheel te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.
1.8. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude, wordt altijd contact opgenomen met de politie.
1.9. Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd dan wel hinderlijk gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties in de volgende situaties:

Aard overtreding  Toegangsverbod    Inschakelen politie
Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (huisregels)  1 – 14 dagen  Ter beoordeling 1e med.
Belediging personeel (schelden, grove taal)  14 dagen – 3 maanden  Ter beoordeling 1e med.
Dronkenschap  14 dagen – 3 maanden  Ter beoordeling 1e med.
Bedreiging personeel (verbaal/non-verbaal)  Max. 12 maanden  Ja
Discriminatie personeel (opmerkingen en gedrag)  Max. 6 maanden  Ja
Discriminatie gasten (opmerkingen en gedrag)  Max. 6 maanden  Ja
Diefstal  Max. 6 maanden  Ja
Molestatie personeel (lijfelijk geweld, vechtpartij)  Max. 24 maanden  Ja
Molestatie gasten (lijfelijk geweld, vechtpartij)  Max. 24 maanden  Ja
Aanranding/verkrachting/seksuele intimidatie/pedofilie  Max. 24 maanden  Ja

De maatregelen zijn kaders. Per gebeurtenis, afhankelijk van het feit en/of de gevolgen, kan binnen het kader de duur van het toegangsverbod door Sportbedrijf Deventer anders bepaald worden. Indien sprake is van recidive (herhaling van een strafbaar feit/overtreding), kunnen de hierboven genoemde termijnen worden verdubbeld.

2.0. Zwembaden:

2.1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
2.2. Kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A/B en kinderen onder de 5 jaar hebben alleen toegang indien zij worden begeleid door een betalende volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding, die beschikt over een goede zwemvaardigheid; minimaal in het bezit zijn van zwemdiploma a/b. Kinderen zonder zwemdiploma dienen te worden begeleid door een volwassen persoon met zwemdiploma a/b. de toezichthouders kunnen vragen om uw zwemvaardigheid in de praktijk te tonen middels voorzwemmen. u dient hier gehoor aan te geven.
2.3. Kinderen zonder zwemdiploma’s zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easy Swim Pro drijfpakje te dragen én dient u altijd binnen handbereik te houden.
2.4. De uitspraak van medewerkers inzake zwemvaardigheid/-veiligheid is bindend. Kinderen zonder begeleiding met alleen zwemdiploma A moeten eerst voorzwemmen (wanneer voldoende zwemvaardig) alvorens zelfstandig toegelaten te worden aan het recreatief zwemmen. Dit    dient vooraf bij de receptie gemeld te worden.
2.5. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 1,40 meter is duiken van randen en van drijvende voorwerpen verboden.
2.6. Vooraf douchen is verplicht en dient in tijd beperkt te blijven.
2.7. Hard lopen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
2.8. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
2.9. Glaswerk is niet toegestaan in- en rondom de zwembaden.
2.10. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in- of bij de kleedruimten te zijn.
2.11. Het nuttigen van eigen/meegebrachte consumpties is niet toegestaan in of op het terras van onze horecagelegenheden.
2.12. Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers. Gasten beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
2.13. Dave’s Schateiland is uitsluitend voor kinderen t/m 5 jaar en onder begeleiding van een volwassene.
2.14. Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Fotograferen en/of filmen onder water is te allen tijde verboden. Ingeval één van onze medewerkers constateert dat iemand (kennelijk) zonder toestemming foto’s of filmmateriaal maakt van personen die daarvoor (kennelijk) niet hun toestemming hebben gegeven, dient u het gemaakte beeldmateriaal op eerste verzoek van het personeel onmiddellijk en in hun bijzijn permanent te verwijderen. Bij herhaalde overtreding, heeft ons personeel de bevoegdheid u per direct de toegang tot het zwembad en/of alle overige ruimtes te ontzeggen, dit zonder restitutie van gelden en dergelijke. Ingeval van minderjarigen, alleen met toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers dan wel van de volwassen begeleider die feitelijk direct toezicht houdt”. Zowel de maker alsmede de genoemde volwassen begeleider vrijwaren Sportbedrijf Deventer voor aanspraken van de wettelijke vertegenwoordigers, toezichthoudende autoriteiten of van derden uit dien hoofde, aanspraken gebaseerd op de AVG daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.
2.15. Bij twijfel, van welke aard ook, dienen aanwijzingen van medewerkers te worden opgevolgd.
2.16. Maak voor uw (waardevolle) eigendommen gebruik van kluisjes indien aanwezig in de ·accommodatie.
2.17. Een rolstoel mag alleen naar binnen indien de banden zijn schoongemaakt door één van onze medewerkers
2.18. Het is niet toegestaan een buggy of kinderwagen mee te nemen in het zwemparadijs. Een buggy of kinderwagen kan op eigen risico gestald worden in de zogenaamde ‘Buggystalling’. Bij de receptie is het mogelijk een buggyslot te huren tegen betaling van borg. Informeer bij de receptie naar de voorwaarden.
2.19. Kledingvoorschriften:

 • Het dragen van zwemkleding is verplicht bij het betreden van het zwemwater. Deze dient vervaardigd te zijn uit materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen.
 • Vrijetijdskleding en sportkleding gebruikt als zwemkleding is niet toegestaan
 • Ondergoed of string is niet toegestaan als zwemkleding. Ook het dragen van ondergoed onder zwemkleding is in verband met hygiëne niet toegestaan.
 • Topless zonnen op de ligweide en/of topless zwemmen is niet toegestaan.
 • Het dragen van buitenschoeisel rondom de zwembaden is niet toegestaan tenzij met hoezen/blauwe slofjes. Deze zijn te koop bij de receptie en/of tourniquets.
 • Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan in de zwembaden, met uitzondering van een badmuts.
 • Bij baby’s en peuters welke niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht.
 • Afwijken van bovenstaande kledingvoorschriften mag alleen met toestemming van onze medewerkers.

3.0. IJslands Badhuis:

3.1. Vóór het gebruik van de sauna’s eerst douchen en goed afdrogen.
3.2. Deuren van de sauna’s en het stoombad dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.
3.3. Een handdoek is verplicht in de sauna. Ga in de sauna op uw handdoek zitten of liggen.
3.4. Stilte in de sauna’s is gewenst.
3.5. Het gebruik van mobiele telefoons c.q. camera is niet toegestaan in het IJslands Badhuis
3.6. Ga niet liggen als het druk is in de sauna.
3.7. Het meenemen van ijs en/of scrubzout in de sauna’s is niet toegestaan.
3.8. Het is niet toegestaan om water op de saunakachels te gieten.
3.9. Gedraag u niet op een manier die storend kan zijn voor anderen in de sauna (waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen seksuele of seksueel getinte gewenste dan wel ongewenste gedragingen of uitlatingen).
3.10. Tenzij anders aangegeven is badkleding verplicht.
3.11. Consumpties zijn in het gehele IJslands Badhuis niet toegestaan.
3.12. Tijdens recreatieve openingstijden van het zwemparadijs geldt een bijbetalingsregeling voor het IJslands Badhuis.

4.0. Kunstijsbaan – algemeen:

4.1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
4.2. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen onder begeleiding van een volwassene toegang tot de kunstijsbaan.
4.3. Gebruik van schaatsbeschermers is verplicht bij bezoek aan kleedruimten, toiletten en Schaatscafé Nova Zembla.
4.4. Het geven van schaatsinstructies tijdens de recreatieve openingstijden is exclusief voorbehouden aan Schaatsschool De Scheg. Het is derden niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de directie of de schaatsschoolcoördinator activiteiten, lessen en/of trainingen te organiseren.
4.5. Zowel op het ijs als op de kussens mogen geen voorwerpen achtergelaten worden (schaatsbeschermers, bidons e.d.).
4.6. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
4.7. Glaswerk is niet toegestaan op- en rondom de kunstijsbaan.
4.8. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in de kleedruimten te zijn.
4.9. Het nuttigen van eigen/meegebrachte consumpties is niet toegestaan in of op het terras van onze horecagelegenheden.
4.10. Het is niet toegestaan om op het ijs consumpties te nuttigen.
4.11. Het gebruik van hockeysticks en toebehoren is alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen.

5.0 Kunstijsbaan – 400 meterbaan:

5.1. De schaatsrichting op de 400 meterbaan is tegen de richting van de klok in.
5.2. Snelle schaatsers schaatsen aan de binnenkant van de baan, minder snelle schaatsers schaatsen in het midden van de baan. Voor uitrijden wordt de buitenbaan gebruikt.
5.3. Het is niet toegestaan op de luchtkussens rondom de 400 meterbaan te zitten.
5.4. Zolang de rode lamp boven de 400 meterbaan brandt, is gebruik van de 400 meterbaan niet toegestaan.
5.5. Wanneer de oranje lamp boven de 400 meterbaan brandt, is er sprake van een bijzondere situatie. Oplettendheid en voorzichtigheid is geboden. Tevens dient de schaatssnelheid aangepast te worden aan de situatie.
5.6. Het is niet toegestaan om de 400 meterbaan met schoenen te betreden.
5.7. Het is niet toegestaan de 400 meterbaan aan de binnenzijde te verlaten, of zich aan de binnenzijde op de houden.

6.0. Kunstijsbaan – Middenterrein:

6.1. De 400 meterbaan oversteken is niet toegestaan. Om het middenterrein te bereiken of te verlaten wordt gebruik gemaakt van de tunnel. Om de Speelpool te bereiken of te verlaten wordt gebruik gemaakt van de brug.
6.2. Tijdens de ijsverzorging op het middenterrein dient iedereen het ijs te verlaten.
6.3. Het gebruik van (spel)materiaal op het middenterrein is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers en geschiedt op eigen rekening en risico.
6.4. Het gebruik van schaatsrekjes, sleetjes en dergelijke is uitsluitend toegestaan op het middenterrein en geschiedt op eigen rekening en risico.

7.0. Kunstijsbaan – Artic Move Camp:

7.1. Uitsluitend personen vanaf 12 jaar of personen met een minimale lengte van 1,40 meter mogen deze zone betreden en van de toestellen gebruik maken.
7.2. De toestellen dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de door de leverancier aangegeven instructies.
7.3. Een ieder die zich binnen deze zone begeeft, bewaart voldoende afstand ten opzichte van de toestellen die in gebruik zijn.
7.4. Het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
7.5. Het nuttigen van consumpties is binnen de begrenzing van deze zone niet toegestaan.

8.0. Curlingbaan:

8.1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
8.2. Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
8.3. Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
8.4. Het gebruik van de toestellen/materialen geschiedt op eigen risico, en in overeenstemming met de aangegeven spel- en veiligheidsinstructies.
8.5. Het is niet toegestaan om met schoenen de curlingbaan te betreden. Men dient de daarvoor geschikte schoenhoezen te dragen.
8.6. Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen op de curlingbaan.

9.0 Squashbanen:

9.1. Om gebruik te maken van de squashbanen dient u zich te melden bij de receptie.
9.2. U kunt een squashbaan maximaal vanaf 4 dagen voorafgaand aan de huurperiode reserveren.
9.3. Met uw persoonlijk jaarabonnement kunt u maximaal 3x 45 minuten per week een squashbaan reserveren. Daarnaast kunt u onbeperkt squashen zonder reservering. Voor een MKB pas zijn de MKB regels van toepassing.
9.4. Indien u speelt met een introducé zonder abonnement betaalt de introducé 50% van de huurkosten van de squashbaan.
9.5. Een gereserveerde squashbaan kan kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de huurperiode worden geannuleerd. Aan annuleren binnen 12 uur voor aanvang zijn kosten verbonden.
9.6. Squash rackets inclusief squashballetje zijn te huur bij de receptie. Soccerballen zijn bij de baanhuur inbegrepen.
9.7. Het is niet toegestaan de squashbanen te betreden met sportschoenen met zwarte zolen of zolen die afgeven. Tevens is het niet toegestaan (sport)schoenen op de squashbaan te dragen, waarmee u buiten heeft gelopen.
9.8. Etenswaren en/of dranken zijn niet toegestaan op de squashbanen.

10.0. Sporthallen:

10.1. Aanwijzingen van onze medewerkers en/of instructies op borden moeten altijd opgevolgd worden.
10.2. Verbaal en/of lichamelijk geweld of intimidatie dan wel enig ander ongewenst of ongepast of hinderlijk gedrag (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: seksuele of seksueel getinte gedragingen of toespelingen) wordt niet getolereerd.
10.3. (On)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag worden niet getolereerd.
10.4. Roken, het gebruik van drugs en/of het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
10.5. Het gebruik van (spel)materiaal in- en om de sportaccommodatie is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers, na gebruik moeten materialen opgeruimd worden.
10.6. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen en/of andere risico’s voortkomend uit de beoefening van activiteiten in de sportaccommodatie.
10.7. Het is niet toegestaan op buitenschoenen te sporten of schoenen met zwarte zolen.
10.8. Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties in de sporthal of op de  tribunes te nuttigen.
10.9. Huisdieren zijn in onze sportaccommodaties niet toegestaan. met uitzondering van hulphonden.
10.10. Het is niet toegestaan om u zonder geldige reden in of bij de kleedruimte op te houden;
10.11. Bij het plegen van een strafbaar feit of het vermoeden daartoe (waaronder fraude, diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf) wordt direct de politie ingeschakeld.
10.12. Gasten met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij een van onze medewerkers.
10.13. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies   en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van de gast tijdens of na gebruik van de sportaccommodatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 3 november 2021 gedeponeerd bij de KvK en aldaar op deze datum geregistreerd onder KvK nummer: 38020308

High Five!

Voor een goede aansluiting bij het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen in sportend Nederland zijn onze doelen vertaald in vijf speerpunten, onze ‘High Five’:

 1. Leren bewegen 
 2. Gezond bewegen
 3. Bewegen = beleven
 4. Sportieve clubs
 5. Solide voorzieningen 

Jaarverslagen

Ook onze jaarverslagen geven u een goed beeld van onze activiteiten.